3.04.23

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel on peamisteks valla arengut suunavateks dokumentideks:

  • valla arengukava (suunab valla sisulist arengut)
  • eelarvestrateegia (arengukavast tulenev finantsplaan eesmärkide saavutamiseks)
  • valla üldplaneering (ruumilise arengu suunamine valla territooriumil)

Kõik nimetatud dokumendid toetuvad üksteisele ning moodustavad ühtse terviku.
Lisaks arvestavad kohaliku omavalitsuse (valla) arengudokumendid maakondliku arengustrateegia ja selle tegevuskavaga ning on omavahel kooskõlas.

Rapla valla arengukava 2018-2025 on kehtestatud 27. septembril 2018 volikogu määrusega nr 39 ja Rapla valla eelarvestrateegia 2019-2022 (arengukava lisa 5) on kehtestatud 25. oktoobril 2018 volikogu määrusega nr 42.

Eelpool nimetatud dokumendid koos kõikide lisadega on leitavad kodulehel rubriigis kehtiv valla arengukava.

Rapla valla üldplaneeringu koostamine on algatatud 20. detsembril 2018 volikogu otsusega nr 92.

 

Maakonna arengustrateegia 2035+

Maakonna arengustrateegia 2035+ osas saab ajakohase info koos kehtivate dokumentidega Raplamaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt

ROL Täiskogu võttis uuendatud arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava 2023-2026 vastu oma 17.02.2023 otsusega nr 32 ja suunas dokumendid heakskiitmiseks kohalike omavalitsusüksuste volikogudesse. Lõplik strateegiadokumendi ja tegevuskava vastuvõtmine Rapla Vallavolikogus toimus 30.märtsi 2023 määrusega nr 11 "Rapla Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 51 "Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine"" muutmine 
ja
30. märtsi 2023 ostsuega nr 15 "Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2023-2026 heakskiitmine".

 
Esimene arutelu muudatusettepanekute üle toimus jaanauris 2023 volikogus ja komisjonides. Dokumentide kinnitamist kaaluti märtsi volikogus ja eelarve- ja arengukomisjonis. Seotud Rapla Vallavolikogu ja komisjonide istungite protokollid on kättesaadavad siin:
 
Volikogu istungi protokoll 30.03.2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimetaja: HEITI VAHTRA