DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Välja tn 12, Rapla

Rapla vallale on tehtud detailplaneeringu algatamise ettepanek Välja tn 12 maaüksusele Rapla linnas. Ettepaneku kohaselt on detailplaneeringu eesmärk sätestada maaüksusele kuni 15 korteriga 5 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega kortermaja ning kahe abihoone (nt prügimaja ning rattaparkla) ehitusõigus. Koostatud on detailplaneeringu eskiis (autor: arhitekt Margus Paut, MOI OÜ). Detailplaneeringu algatamise ja detailplaneeringu tingimuste kohta kujundab vallavalitsus lähiajal seisukoha.

illustratsioon2  illustratsioon5  illustratsioon7

eskiis

 

► Dokumendiregister