DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Miku-Jüri, Tuti

Rapla Vallavolikogu 16. detsembri 2021 otsusega nr 91 algatati detailplaneeringu koostamine Tuti külas Miku-Jüri maaüksusele (katastritunnus 66904:003:1431, pindala ca 6,7 ha, 100% maatulundusmaa). Planeeringu eesmärk on terviklikult väljaarendatava üksikelamupiirkonna moodustamine Rapla linna vahetus naabruses. Kavandatakse juurdepääsuteede rajamist, orienteeruvalt 15 üksikelamu etapiviisilist püstitamist kruntidele suurustega 2500 kuni 4000 m² ning terviklikku tehovarustuslahendust. Planeeringuala pindalaga u 6,8 ha hõlmab Miku-Jüri maaüksust (katastritunnus 66904:003:1431) ning osaliselt Liiva maaüksust (katastritunnus 66904:003:0241), Rapla-Märjamaa teed ja Rapla ümbersõitu. Planeeringuala piirneb idast Liiva, lõunast Mikkuri, põhjast Sõõrumaa, Nuki ja Ärma maaüksustega ning läänest Rapla ümbersõiduteega. Detailplaneeringu koostamisel järgitakse Rapla valla üldplaneeringut. Milliseks täpselt kujuneb planeeringulahendus, selgub detailplaneeringu koostamise jooksul.

► Detailplaneeringu lähteseisukohad (1,6 MB .pdf)

 

► Dokumendiregister