22.11.22

Andmekaitsetingimused

Rapla Vallavalitsus kui ametiasutus täidab avaliku võimu ülesandeid, mistõttu on ametiasutuse tegevus avalik. Lähtuvalt seadustest on meil kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks. Tegevuse käigus töötleme  ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet. Juba iga kirjaliku pöördumisega satub meie valdusse teave, mis võib riivata Teie eraelu, näiteks loetakse selliseks teabeks e-posti aadressi, elukoha andmeid, telefoninumbrit jms.

Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks näinud ette kitsendused. Sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse.

1. Isikuandmete töötlemise alused

Töötleme isikuandmeid:

 • avaliku ülesande täitmisel (näiteks toetuse või teenuse määramine),
 • juriidilise kohustuse täitmisel (näiteks isikuandmete edastamine panka seoses toetuse maksmisega),
 • Teiega sõlmitud lepingu täitmisel.

 

Kui meil on vaja isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks nõusoleku, nimetame töödeldavad isikuandmed ja nende töötlemise eesmärgi. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate antud nõusoleku tagasi, siis me isikuandmeid ei töötle.

Isikuandmete töötlemisel juhindume eelkõige:

 

Isikuandmete vastutava töötlejana võime edastada isikuandmeid töötlemiseks volitatud töötlejale (näiteks infosüsteemi pidajale), kellega on sõlminud asjakohane leping. Volitatud töötleja peab järgima vallavalitsuse juhiseid isikuandmete töötlemisel ja tagama vähemalt samasuguse turvalisuse taseme, nagu seda teeks vallavalitsus.

3. Isikuandmete avalikustamine

Isikuandmed on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks ning isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele seatakse juurdepääsupiirang avaliku teabe seaduse alusel. Avalikustame isikuandmed ainult siis kui seadus seda nõuab.

Avaandmetena st kõigile vabalt ja avalikult kasutatavate masinloetavate andmetena me isikuandmeid ei avalikusta.

4. Isikuandmete säilitamine

Isikuandmeid säilitame:

 • seadusest tuleneva säilitustähtaja möödumiseni või
 • nii kaua, kui on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks või
 • seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni.

Isikuandmeid, millel ei ole arhiiviväärtust, töötleme säilitustähtaja lõpuni. Arhiiviväärtuslikud andmed anname säilitamiseks üle avalikku arhiivi ning lõpetame üleantud andmete töötlemise.

Peamised dokumentide säilitustähtajad on sätestatud vallavalitsuse dokumentide loetelus

5. Ligipääs andmetele

Meie eesmärk on tagada vajaduspõhine juurdepääs isikuandmetele ning takistada nende lubamatut avalikustamist. Selleks kasutame nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui infotehnoloogilisi turvameetmeid. Teenistujad on kohustatud isikuandmete töötlemisel järgima kõiki seadustest tulenevaid andmekaitsereegleid ning kasutama turvameetmeid.

6. Teie õigused

 • Teil on õigus saada teavet, milliseid isikuandmeid ja kuidas töötleme. Teabe saamiseks peate tõendama oma isikusamasust ning esitama selleks eelistatult digiallkirjastatud päringu. Päringule vastatakse mõistliku aja jooksul (hiljemalt 30 päeva jooksul). Vastamise tähtaega on võimalik pikendada 60 päeva võrra, võttes arvesse päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu. Teavitame Teid vastamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest. Kui keeldume päringule vastamisest, siis selgitame keeldumise aluseid ja põhjuseid.
 • Kui töötleme Teie isikuandmeid nõusoleku alusel, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks palume teha vallavalitsusele avaldus. Lõpetame isikuandmete töötlemise kohe, kui oleme nõusoleku tagasivõtmisest teada saanud.
 • Teil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui neid töödeldakse Teie eelneva nõusoleku alusel ning Te olete nõusoleku tagasi võtnud või kui isikuandmete säilitustähtaeg on möödunud ja neid ei pea arhiveerima.
 • Teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või väärad.
 • Eeltoodud õiguste kasutamiseks palume pöörduda Rapla Vallavalitsuse kui Teie isikuandmete töötleja e-posti aadressile rapla@rapla.ee.
 • Kui tekib vajadus isikuandmeid edasi töödelda muudel eesmärkidel kui see, mille jaoks need algselt koguti, edastame Teile eelnevalt teabe isikuandmete edasise töötlemise eesmärkide kohta.
 • Teil on õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 

7. Jälgimisseadmete (kaamerate) kasutamine

 

Valla vara kaitseks, vara säilimist ohustava olukorra ennetamiseks, ohuolukorrale reageerimiseks ja vara kahjustamisel või vargusega kahju tekitaja või süüteo toimepanija väljaselgitamiseks ja avalikus kohas käitumise üldnõuete täitmise üle riikliku järelevalve teostamiseks ning peatumis- ja parkimisnõuete täitmise üle liiklusjärelevalve tegemiseks kasutame kaameraid.

Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja kaameratest avalikkuse teavitamise nõuded on kehtestatud Rapla Vallavolikogu 27.02.20. a määrusega nr 4

Avalikus ruumis asuvate kaamerate asukohad on määratud Rapla Vallavalitsuse 30.03.20. a korraldusega nr 164

Avalikus ruumis olevate kaamerate salvestiste säilimise, hoidmise ning kasutamise eest vastutab Rapla Vallavalitsuse järelevalvespetsialist, telefon 5193 6428, e-post marge.maekivi@rapla.ee.

Salvestamise vaatamise, taasesitamise ning salvestisel olevate andmete väljastamise õigus on lisaks järelevalvespetsialistile vallavanemal, telefon 517 7645, e-post vallavanem@rapla.ee; keskkonnaspetsialistil, telefon 5196 1807, e-post liis.lillemets@rapla.ee.

 

Kõik salvestiste vaatamised, taasesitamised ja salvestiste edastamised dokumenteeritakse.

 

8. Valla veebilehe, veebiportaali Youtube ja sotsiaalmeediakanalite kasutamine

 

Veebilehte, veebiportaali Youtube ning Facebooki ja Instagrami kontosid haldab Rapla Vallavalitsuse meediaspetsialist.

 

Valla veebileht kasutab KOVTP veebiportaali ja Google Analytics küpsiseid. Kasutame ainult neid  küpsiseid, mille eesmärk on tagada veebilehe mugavam ja sujuvam kasutamine.

 

Youtube`i, Facebooki ja Instagrami kontod oleme seadistanud selliselt, et lubatud on postitusi kommenteerida, meeldivaks märkida ja jagada. Külastatavuse kohta kogume statistikat isikustamata kujul.

 

Kontot külastades kasutab küpsiseid (cookies) ja kogub Teie isikuandmeid meie jaoks kolmas osapool, kelle üle meil puudub kontroll.

YouTube privaatsuseeskirjad

Facebooki andmepoliitika

Instagrami andmepoliitika

 

9. Andmekaitsega seotud küsimuse korral palume võtta ühendust asutuse üldisel e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Valla asutuste andmekaitsespetsialisti e-posti aadress on maie.teearu@rapla.ee.  

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI