DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Viljandi mnt 9, Rapla linn

Osaühing ELESTOS esitas Rapla Vallavalitsusele 03.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Viljandi mnt 9 maaüksusele Rapla linnas, kus maaomanik kavandab olemasoleva ärihoone suuremahulist laiendamist. Koostatud on eskiislahendus (arhitekt Angeelika Kaja töö). Varasemalt on samal eesmärgil korraldatud projekteerimistingimuste menetlus, mis nurjus, kuna ilmnesid võimalikud vastuolud üldplaneeringuga.

Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 25.veebruari 2021 otsusega nr 6.

Rahandusministeerium pöördus 16.04.2021 kirjaga vallavanema ja volikogu esimehe poole ja tegi ettepaneku detailplaneeringut menetleda üldplaneeringut muutvana, kuna üldplaneeringusse on Viljandi mnt 9 maaüksusele joonistatud pere- ja ridaelamumaa juhtotstarve.

Rapla Vallavalitsus uuris 22.04.2022 Õiguskantslerilt, kelle pädevuses üldplaneeringu muudatuse määratlemine seaduste kohaselt on. 25.05.2022 vastuse kohaselt ei saa Õiguskantsler sekkuda pädevusvaidlusesse. 

 

► Dokumendiregister