DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Victoria residents, Kuku küla

Rapla vallale esitati 14.02.2022 detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga rajada Kuku külla Kasesalu, Keldrimäe, Maarjakase, Pauli, Tamme ja Tammiku maaüksustele puhkeküla. Puhkekülla kavandatakse kuni kahekorruselisi ärihooneid, lava, piknikuala, kaks seiklusparki lastele ja täiskasvanutele, liikluslinn, parkla, sõidu- ning jalgteed. 27.10.2022 esitati keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (LEMMA OÜ töö) ja planeeringulahenduse eskiis (Optimal Projekt OÜ töö). Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav kui maatulundusmaal kavandatakse muid tegevusi kui maatulundusmaal tavapärased. Puhke-, spordi- või virgestusalade kavandamisel tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang.

Algatamise eelnõu ja sellega seotud dokumendide alusel on tehtud koostööd asjaomaste asutuste ja puudutatud kogukonnaga. Laekunud ettepanekute alusel on eelnõu korrigeeritud. Külakogukond, OÜ Rail Baltic Estonia ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tegid ettepaneku detailplaneeringu ruumilise ulatuse vähendamiseks. Ettepanekuga arvestati. Külakogukonna ja Rahandusministeeriumi hinnangul on tegemist üldplaneeringut muutva juhtumiga. Detailplaneeringut menetletakse edasi üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetlusreeglite kohaselt.

Planeeringu algatamise üle otsustab Rapla Vallavolikogu pärast algatamisele eelneva arvamuskorje lõppu eeldatavasti 2023. aasta mai- või juunikuus.

p6hijoonise eskiis

 

► Planeeringulahenduse eskiis (Optimal Projekt OÜ töö 12.01.2023)

► Keskkonnamõju eelhinnang (Lemma OÜ töö 27.10.2022)

► Algatamise eelnõu koos lähteseisukohtadega (seisuga 21.04.2023)

 

 

► Dokumendiregister