DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Sügise tn 4, Rapla linn

Rapla linnas Sügise tn 4 maaüksusele (katastritunnus 67001:001:0007) on tehtud detailplaneeringu algatamisettepanek. Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine olemasoleva büroo- ja laohoonena kasutuses oleva endise nn „jahimaja" (ehitisregistri kood 109020019) lammutamiseks ning uue kolmekorruselise kortermaja püstitamiseks. Koostatud on planeeringulahenduse eskiis (Arhitektuuribüroo RAF OÜ töö nr DP-01-20).

 

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on Sügise tn 4 maaüksuse olemasolevaks maakasutuseks märgitud üldkasutatava hoone maa. Planeeritavat maakasutust pole määratud. Planeeringuala kuulub Rapla linna tiheasustusalale ning jääb reoveekogumisalale. Planeeringuala naabruses paiknevad valdavalt üksikelamud, kuid on ka paarismaju (Alu tee 9a/Kevade tn 2) ning kortermaju (Alu tee 20, Alu tee 11). Vahetusse naabrusesse on kehtestatud detailplaneering, millega nähti Alu tee 16b maaüksusele ette äripindadega ridaelamu. Kortermaju on kavandatud Suve ja Sügise tänavate piirkonda Uuskülas ca 250 meetri kaugusel planeeringualast. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt tuleb säästva arengu põhimõtteid järgides soodustada erinevate elamutüüpide (eramu, ridaelamu, korruselamu) rajamist samas piirkonnas, mis tagab erinevate ühiskondlike rühmade parema integreerituse keskkonda ning on erinevate muudatuste suhtes paindlikum.

 

Üldplaneeringu kohaselt peavad rajatavad korterelamud asuma keskusest olevast teenindusest ja kaubandusest mõistliku jalgteekonna kaugusel. Uue korterelamu koormusindeks (korterelamu krundipinna suhe korterite arvu) peab soovituslikult olema vähemalt 150.  Parkimisvajadused tuleb lahendada krundi piires. Nimetatud tingimusi planeeringuga järgitakse.

 

Piirkond on aeglases muutumises ja selle iseloom ei ole välja kujunenud. Täheldatav on tootmis- ja ärifunktsiooni kahanemine ning hoonete ümberehitamine eluhooneteks, mida toetab teenuste hea kättesaadavus mõnesaja meetri raadiuses. Asukoht kortermaja püstitamiseks on linna kui terviku aspektist perspektiivikas, seevastu ühiskondlike ehitiste tarbeks on olemas soodsamaid asukohti. Vahetusse naabrusesse on üldplaneeringuga reserveeritud planeeritava üldkasutatava hoone maa, millele on võimalik vajaduse tekkimisel vastav hoone rajada. Sügise tn 4 maaüksusele kortermaja püstitamisega on võimalik üldplaneeringu põhilahendust järgida ja olemasolevast sihtotstarbest erineva maakasutuse määramine ei sisalda endas üldplaneeringu muutmisettepanekut. Detailplaneering algatatakse üldplaneeringu tingimusi järgivana ja on suunatud üldplaneeringu põhilahenduse elluviimisele.

 

► Detailplaneeringu eskiis (Arhitektuuribüroo RAF OÜ töö nr DP-01-20)

 

► Dokumendiregister