DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Keskkooli tn 4, Rapla

MainCapital OÜ esitas Rapla vallale 11. mail 2023 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Rapla linnas Keskkooli tn 4 maaüksusele (100% tootmismaa, pindala
2597 m², katastritunnus 67001:003:0021) ärimaja/majutushoone. Koos ettepanekuga esitati planeeringulahenduse eskiis ja 17. mail 2023 ettepanekut illustreerivad visualiseeringud (mõlemad AB ARTES TERRAE OÜ tööd).

Rapla Vallavolikogu 28. septembri 2023 otsusega nr 63 keelduti üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu algatamisest ja tehti ettepanek esitada üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamisettepanek.

skeem

pilt

Planeeringulahenduse eskiis (AB ARTES TERRAE töö)

 

► Dokumendiregister