DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Nurgametsa, Uusküla

Jaagu Kinnisvara OÜ esitas 25.03.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Nurgametsa ja Oja maaüksustele Uuskülas, kuhu maaomanikud kavatsevad rajada kaheksa üksikelamuga asumi. Koostatud on krundijaotusskeem (Jaagu Kinnisvara OÜ töö).

Nurgametsa (katastritunnus 66904:001:0159, pindala 33197 m²) ja Oja (katastritunnus 66904:001:0160, pindala 14881 m²) on mõlemad 100% maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksused Uusküla tiheasustusalal. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksustele määratud kaitsva (säilitatava) metsamaa (HK), loodusliku haljasmaa (HL), pere- ja ridaelamumaa (EV) ning üks tundmatu juhtotstarve (LE). Juhtotstarbele „LE" ei ole üldplaneeringus tingimusi antud, kuid sarnase tähistuse ja viirutusega on üldiselt märgitud platsid ja parklad. Nurgametsa ja Oja maaüksustel ei ole teada, et parklaid või platse oleks kunagi olnud või kavandatud, mistõttu tegemist võib olla trükiveaga.

Üksikelamupiirkonna kavandamine hõlpsasti ligipääsetavasse asukohta Rapla linna vahetus naabruses haakub üldplaneeringu põhimõtetega. Elektrivarustuse liitumispunkt Nurgametsa ja Oja maaüksuste piirialale on rajatud. Piirkond ei kuulu reoveekogumisalale, kuid ühisveevärk ja -kanalisatsioon planeeringualale laieneda saab. Planeerimisel tuleb arvestada riigimaantee põhjustatava häiringuga. Maaüksustele kohalduvad ka ulatuslikud kõrge- ja keskpingeliinide kitsendused.

Rapla Vallavolikogu 3. mai 2021 otsusega nr 24 detailplaneering algatati. Praegu toimub detailplaneeringu koostamine

 

► Krundijaotusskeem (Jaagu Kinnisvara OÜ töö)

 

► Dokumendiregister