DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Miku-Jüri, Tuti

Rapla Vallavolikogu 16. detsembri 2021 otsusega nr 91 algatati detailplaneeringu koostamine Tuti külas Miku-Jüri maaüksusele (katastritunnus 66904:003:1431, pindala ca 6,7 ha, 100% maatulundusmaa). Planeeringu eesmärk on terviklikult väljaarendatava üksikelamupiirkonna moodustamine Rapla linna vahetus naabruses. Kavandatakse juurdepääsuteede rajamist, orienteeruvalt 15 üksikelamu etapiviisilist püstitamist kruntidele suurustega 2500 kuni 4000 m² ning terviklikku tehovarustuslahendust. Planeeringuala pindalaga u 6,8 ha hõlmab Miku-Jüri maaüksust (katastritunnus 66904:003:1431) ning osaliselt Liiva maaüksust (katastritunnus 66904:003:0241), Rapla-Märjamaa teed ja Rapla ümbersõitu. Planeeringuala piirneb idast Liiva, lõunast Mikkuri, põhjast Sõõrumaa, Nuki ja Ärma maaüksustega ning läänest Rapla ümbersõiduteega.

Detailplaneering algatati eesmärgiga järgida Rapla valla üldplaneeringut ning kavandada üldplaneeringuga määratud juhtotstarvet muutvad tegevused vaid 25 % ulatuses maaüksuse pindalast. Elluviimisega seotud investeeringu maksumust ja piirkonna elamuala perspektiivi arvestades on planeeringu koostamise käigus leitud, et otstarbekam on üldplaneeringu tingimuste muutmine veidi suuremas ulatuses ja planeeringuala väljaarendamine ühe tervikliku ehitusetapina algselt kavandatud mitme ehitusjärgu asemel. Alates 13. juunist 2023 on planeeringut menetletud üldplaneeringut muutvana. Koostatud on eelhinnang, mis on saadetud pädevatele asutustele seisukohavõtuks, korrigeeritud on planeeringu koostamise lähteseisukohti ning valminud on detailplaneeringu eelnõu (eskiis). Praegu kaalutakse keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmist.

► KSH eelhinnang (keskkonnaekspert Andres Tõnissoni töö)

► Detailplaneeringu lähteseisukohad 6. oktoobri 2023 seisuga (1,6 MB .pdf)

 

DETAILPLANEERINGU ESKIIS 26.septembri 2022 seisuga (autorid Ülle Krais, Piret Kivi ja Tõnis Kurisoo, Valtu Projekti töö) Eskiisi täiendatakse praegu vastavalt KSH eelhinnangu järeldustele ja vahepealse aja jooksul muutunud asjaoludele ning peagi laaditakse üles täiendatud versioon.

► seletuskiri (.pdf)

► põhijoonis (1,8 MB .pdf)

► illustratsioonid (.pdf)

 

 

► Dokumendiregister