DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Liivanõmme tee, Seli-Nurme küla

Rapla vallale on esitatud detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga muuta Seli-Nurme külas Liivanõmme detailplaneeringut, mis kehtestati Rapla Vallavolikogu 29. mai 2008 otsusega. Muutmise eesmärk on kavandada detailplaneeringuga sätestatust teistsugune taristu lahendus. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest.

► Planeeringuala skeem

 

 

► Dokumendiregister