DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Kinguvälja (2013)

Kinguvälja detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 19.12.2013 otsusega nr 65 eesmärgiga kavandada Kalevi külas Rapla ümbersõidutee (20125) ja Rapla-Varbola tee (20141) ristmiku lähialas paiknevale Kinguvälja maaüksusele (katastritunnus 66904:001:1013) äri- ja tootmistegevust. Planeeringuala hõlmab 8,9 ha. Kavandatav lahendus järgib Rapla valla üldplaneeringut.


Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Farm Construction Products OÜ, planeeringu eskiisi on koostanud arhitekt Kaie Enno ja planeerija Lea Vaher Lundin.

 

► algatamise otsus (Rapla Vallavolikogu 19.12.2013 otsus nr 65)

► lähteseisukohad (19.12.2013)

► algatamise teade maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid"

► detailplaneeringu koostamise haldusleping

 

 

DETAILPLANEERING seisuga 14.12.2016:

► Seletuskiri (.pdf)

► Põhijoonise eskiis (1,7 MB .pdf)

 

EhSRS § 1 lg 4 kohaselt tuli enne 01.07.2015 jõustunud planeerimisseaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu menetlus lõpule viia hiljemalt 01.07.2018, mis antud juhul ei õnnestunud. Seetõttu tehti vallavalitsusele 01.09.2022 ettepanek algatada uue detailplaneeringu koostamine.

► Kinguvälja UUS detailplaneering