DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Kastani tn 2 ja 4, Hagudi alevik

pilt

Google tänavavaade aprillis 2023.

04.07.2022 tehti Rapla vallale detailplaneeringu algatamisettepanek eesmärgiga sätestada Hagudi alevikus Kastani tn 2 maaüksusele (katastritunnus 66903:003:0277) kauplusehoone ehitusõigus. Taotluse kohaselt on kauplusehoone ligikaudne ehitusalune pind umbes 600 m².

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse olemasolev maakasutus pere- ja ridaelamumaa. Planeeritavat maakasutust ei ole määratud. Üldplaneeringu kohaselt tuleb elamupiirkondade arendamisel reserveerida maad ka ühiskondlikult kasutatavate maade ja asutuste loomiseks, samuti on vajalik anda elamualadel ärimaa kõrvalfunktsioon eelkõige esmatarbe teeninduse arendamiseks. Elukondlikke teenuseid pakkuvad ärimaad on üldplaneeringu kohaselt ette nähtud kavandada elamualade vahetusse lähedusse, võimaldamaks nende külastamist ka kergliiklust kasutades. Üldplaneeringust ei tulene elamu juhtotstarbe põlistamise vajadus Kastani tn 2 maaüksusel. Rahandusministeerium on 28.07.2022 kirjaga nr 15-3/5980-2 asunud seisukohale, et tegemist on üldplaneeringut muutva juhtumiga. 

Koostatavas üldplaneeringus on Viljandi maantee äärse ala juhtotstarve - keskuse segahoonestusala, mida iseloomustab funktsionaalse avaliku ruumi rohkus ja mitmekesine ruumikasutus. Segahoonestusalale võib ehitada muu hulgas ka kaubandus-, toitlustus- ja teenindushooneid.

Algatamise menetlemise käigus ilmnes, et detailplaneeringut tuleb menetleda üldplaneeringut muutvana, mistõttu on planeerimisseaduse kohaselt algatamise eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise eelnõu täiendavalt esitatud asjaomastele asutustele seisukohavõtuks Rapla Vallavalitsuse 01.08.2022 kirjaga nr 6-2/49-6. Samuti on korraldatud koostöö piirkonna maaomanikega.

skits

Koostöö käigus Transpordiametiga ilmnes vajadus ka riigiteed ulatuslikult ümber ehitada, mille tarbeks tuli planeeringuala laiendada ka Kastani tn 4 maaüksusele (katastritunnus 66903:003:0237) ja osaliselt riigiteele. Koostatud on eskiislahendus.

Detailplaneeringu koostamine algatati Rapla Vallavolikogu 25. mai 2023 otsusega nr 28.

 

 

DETAILPLANEERINGU ESKIIS 15. novembri 2023 seisuga  (Maaruum OÜ ja T-Konsult OÜ töö)

► Seletuskiri (5 MB .pdf; 21. märtsi 2023 seisuga)

► Põhijoonis (1 MB .pdf)

 

► KSH eelhinnang (4 MB .pdf, Maaruum OÜ töö)

► Detailplaneeringu algatamise eelnõu koos lähteseisukohtadega (seisuga 04.04.2023)

 

► Dokumendiregister