DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Käopesa, Väljataguse

Rapla Vallavalitsuse 16. detsembri 2019 korraldusega nr 542 algatati Käopesa üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu koostamine. Rapla Vallavalitsuse 25. märtsi korraldusega nr 97 anti samale maaüksusele üksikelamu ja abihoonete ehitusõigus ning Rapla Vallavalitsuse 29. juuli 2019 korraldusega nr 315 üksikelamule ehitusluba. Planeeringu eesmärk on luua tingimused kuni kolme täiendava üksikelamu püstitamiseks Käopesa maaüksusele. Kokku on planeeringualale üksikelamuid plaanitud neli. Detailpaneeringu koostamine on vajalik vastavalt Rapla valla üldplaneeringu tingimustele, mis näevad kompaktse asustuse moodustumise korral ehitusõiguse andmiseks ette detailplaneeringu menetluse. Planeeringuga lahendatakse planeeringuala kruntideks jagamine, hoonete arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, liikluskorraldus, juurdepääsud, haljastus, heakord, tehnovarustuse põhimõtted ning määratletakse avalikult kasutatavad teed ja alad. Detailplaneering järgib Rapla valla üldplaneeringu põhilahendust.

Planeeringuala hõlmab Käopesa maaüksust (katastritunnus 66904:003:0457) Väljataguse külas. Osaliselt kuuluvad planeeringualale 20225 Väljataguse tee (katastritunnus 66904:003:1540) ning Kasesalu (katastritunnus 66904:003:0456) maaüksused. Planeeringuala piirneb põhjast Väljataguse teega, lõunast riigi omandis metsamaadega, idast Kasesalu ja läänest Muna maaüksustega. Planeeringuala pindala on ca 1,5 ha.

skeem

 

► Detailplaneeringu eskiislahendus seisuga 20.09.2021 (.pdf .asice)

► Detailplaneeringu lähteseisukohad

 

DETAILPLANEERING seisuga 05.07.2023:

► Detailplaneeringu kaust kogumahus (2 MB .asice)

► Põhijoonis ja tehnovõrgud (.pdf)

► Seletuskiri (1,2 MB .pdf)

pohijoonis

 

illustratsioon

 

► Dokumendiregister