« Tagasi

Tammemäe laululava

Rapla Tammemäe laululava ümberehitust on kavandatud mitu aastat. 19.10.2015 toimus Rapla Kultuurikeskuses ümarlaud, millel arutati võimalikke variante ja formuleeriti lähteseisukohad projekteerimiseks. Jõuti seisukohale, et vabaõhusündmuste asukoht jääb senisele kohale ja tuleb kujundada atraktiivsemaks.

Et Tammemäe rekreatsiooniala vajab selgemat mõtestamist, otsustati tellida laululava eskiislahendus koos piirkonna linnaehitusliku analüüsiga. Hinnapäring saadeti 2016. aasta augustis kaheksale projekteerimisettevõtjale, kellel on vastava tasemega tööde varasema teostamise kogemus. Pakkumusi laekus üks (AB Artes Terrae). Pakkumuse alusel sõlmiti töövõtuleping.

Detsembris 2016 laekusid esimesed Tammemäe laululava eskiisid ja toimusid projekteerimise töökoosolekud. Eskiislahenduse on koostanud arhitekt Uko Künnap (U-Disain). Eskiisi vaatas üle vallavalitsus 12.12.2016 istungil ja Rapla Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon 13.12.2016. Lõplik eskiislahendus laekus 20.02.2017. 

 

► Rapla Laululava eskiisprojekt (autorid arhitektid Uko Künnap ja Andrus Vahruśev, U-Disain)

 

Tammemäe laululava ja Rapla staadioni piirkonna linnaehituslik analüüs (AB Artes Terrae OÜ töö nr 1678KP3; 12 MB .pdf)

 

 

Eskiisprojektiga nähti ette olemasoleva laululava põhjalik ümberehitus. Uued funktsioonid lauluväljaku alal on amortiseerunud laulukaart asendav mitmeotstarbeline helisein koos riietusruumide, WCde ja hoiuruumidega, välikino, piirkonna rahvakultuuri kajastav ekspositsioon. Rajatav  helisein aitab luua akustikat ning summutada heli elamupiirkonna suunas. Ala plaanitakse kasutusele võtta ka teiste suuremate sündmuste korraldamiseks (erinevad näitused, spordivõistlused jm), samuti lahendatakse tulevikus hetkel aktuaalsed transpordi- ning parkimisprobleemid. Kogu lahendus kavandatakse universaalse disaini põhimõtete järgi, tagades kättesaadavuse erinevatele  ühiskonnagruppidele. 

Juunis 2017 viidi läbi riigihanked projekteerija leidmiseks. Arhitektuurse osa projekteerimislepingu sõlmimiseks korraldati eskiisi autoriga väljakuulutamiseta läbirääkimistega hange AutÕS § 13 lg 1 p 10 alusel. Insenerosade projekteerija leidmiseks korraldati riigihange, mis esimesel korral nurjus eeldatava maksumuse ületamise tõttu ja teisel korral õnnestus kui volikogu andis 31.08.2017 otsusega nõusoleku hankelepingu sõlmimiseks. Hankele laekus mõlemal korral üksainus pakkumus AB Artes Terrae OÜ-lt, mis tunnistati ka edukaks.

Projekteerimislepingud sõlmiti septembris ja oktoobris 2017. Projekteerimise käigus toimus mitmeid projekteerimisnõupidamisi, kus kavandatavaid lahendusi põhjalikult arutati, sealhulgas kaaluti mitmeid pinkide lahendusi, kuid jäädi vastupidavama betoonist lahenduse juurde. Projekteerimise käigus koostati ka ehitusmaksumuse prognoose, mis paraku näitasid, et algselt kavandatud eeldatava maksumuse sisse ei ole mitte kuidagi võimalik jääda, kui eesmärgiks võtta vastupidav lahendus ning linnaruumilise lisaväärtuse saavutamine. Novembris 2017 valminud põhiprojekti esimese osa alusel koostati ehitusmaksumuse kalkulatsioon esimesele ehitusetapile, mis ületas eeldatavat maksumust pea kolmekordselt. 

Nii esimese kui teise ehitusetapi põhiprojektid on koostatud. 

PÕHIPROJEKTI VÄLJAVÕTTED:

  autorid: U-Disain OÜ, AB Artes Terrae OÜ, Inseneribüroo Printsiip OÜ  
I ETAPP  Tekstiosa  2 MB .pdf
 Joonised  6 MB .pdf
II ETAPP  Arhitektuurse osa seletuskiri ja põhijoonised  

 

I ehitusetapi läbi viimiseks viidi 2018 aasta juunis/juulis läbi riigihange viitenumbriga 198984 "Rapla Tammemäe laululava renoveerimine I etapp. Ehitustööd". Parima pakkumuse esitas Kivipartner OÜ summas 385 575‬ eurot. Esimene ehitusetapp avati 8. juunil 2019, vt ka uudist valla kodulehel.

Lisaks Rapla valla eelarvele rahastati eelpool nimetatud töid:
 
- PRIA Meede 1 - Kogukonna investeeringud abil summas 100 000 eurot;
 
 
- EASi Regionaalsete investeeringutoetuste programmist summas 98 615,25 eurot.