« Tagasi

Kabala mõisa käsitöötoa restaureerimine

Kabala mõisas asuvate vabade ruumide kasutusele võtmine piirkonna elanike tarbeks on olnud arutusel mitmel rahvakoosolekul. Nendel aruteludel selgus, et on olemas vabad ruumid ja on olemas inimesed, kes soovivad neid ruume kasutada. Ruumid olid amortiseerunud ja vajasid taastamist.

Käsitöötoa korrastamiseks esitati taotlus  Mittetulundusühingu Raplamaa Partnerluskogu Leader taotlusvooru Meede 1:  Kogukonna investeeringud

Eesmärgiga luua võimalus eelkõige  kogukonnale üheskoos asjatundjate juhendamisel käsitööga tegelemiseks. Kohalikud inimesed otsivad pikema aja vältel ruumi kus koos tegeleda erinevate käsitöö liikidega.

Oluline eesmärk on kohalike inimeste omaalgatusele vastu tulemine, nendele võimaluste loomine. Kogukond saab oma vajaduste ja soovide üle otsustada ja ise vajalikke tegevusi läbi viia.
Kogukond on kaasatud tegevustes ja kaastakse käsitöötoa igapäevasel heaperemehelikul kasutamisel ja korrashoiul. Samas majas asuvad käesoleval ajal Raikküla Teenuskeskus ja Kabala raamatukogu, kes on partneritena kaasatud tegevustesse. 

Kaasatud on vabaühendused. Samas hoones asuvad  keraamikatuba ja saal, kus tegutseb kohalikud MTÜ ja Seltsing, kes on samuti kaasatud partneritena.

Õpitoad ja käsitööoskuste andmine ja arendamine loob hea võilause väikeettevõtluse arenguks, mis on kindlasti maapiirkonnas väga oluline.

Kabala mõisa käsitöötoa restaureerimine toimus mai-september 2020.
Projekti kogumaksumus  28 840 eurot, millest 25956 eurot rahastab Leader programm. 
Ruumis restaureerimise käigus kinnitati  varisemisohtlikud krohvikihid ja maalingukihid. Puhastati krohvipinnad vähem väärtuslikest kihtidest.

Eksponeeriti  maalingufragmendid erinevatest ajastutest: uksepõskede medaljonid ja barokse maaling välisseinal.

Restaureerimise käigus säilitati  ja eksponeeriti võimalikult kõik nimetatud ruumis olevad väärtuslikud detailid ja tarindid.

Korrastati elektri- ja küttesüsteem ruumis.

Restaureerimise ja  ehituse ning  projekteerimistöid tegid  restaureerimisalast kogemust ja tegevusluba omavad ettevõtted.

Projekti läbiviija on Rapla Vallavalitsus

Muinsuskaitse eritingimused põhiprojekti koostas Etik OÜ arhitekt Vaike Pungas.
Töö nr.05-17.

Restaureerimis ja ehitustööd teostas Mivo Ehitus OÜ. Omab MTR registreeringut ehitamise alal.

Restaureeritud ruum asub Kabala mõisa peahoones, mis on mälestiste registris(registrikood 15307) https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15307

 

 

Leader EL logod

 

 

pilt mõisast

pilt mõisast

pilt mõisast