Teed ja tänavad

Teehoolde tööd Rapla vallas 2022. aastal

Rapla valla teehoiu investeeringute kava 2024-2027, kinnitatud 26. veebruaril 2024 Rapla Vallavolikogu määrusega nr 2

Maanteeameti liiklusinfo rakendus Tark Tee annab teekasutajatele infot riigiteel liikluspiirangute, teetööde ja teeolude kohta.

 

Talihoolduse kohta loe siit.

 

Tüüptingimused Rapla vallas elektriliste rataste teenusepakkujatele

Rapla Vallavalitsus teeb koostööd Rapla valla territooriumil elektriliste rataste ja tõukerataste teenust pakkuda soovijatega selleks, et parandada inimeste mobiilsust Rapla vallas ja ühenduvust naabervaldadega läbi keskkonnasäästlikuma transpordivõimaluse. Samal ajal soovides tagada turvalist linnakeskkonda kõigile liiklejatele. Kasutusala laiendamine naabervaldadesse tuleb vastavad kokkulepped saavutada teenusepakkujal.
Teenusepakkuja:

 • kasutab teenuse pakkumiseks ainult Euroopa Liidu standarditele vastavaid rattaid, mis on kooskõlas kõigi Eesti kergliiklussõidukite regulatsioonidega;
 • tagab vaid korras rattad kokkulepitud piirkonda, hooldades neid regulaarselt tagamaks kasutajate turvalisuse;
 • rattad on varustatud parema ohutuse tagamiseks märguandekellaga, tulega ja tõukerattad ka suunatuledega;
 • tagab vähemalt 80% rataste asumise tänavatel 24h tundi päevas ja 7 päeva nädalas;
 • teatab mõistlikult ette renditeenuse ajavahemiku, talvisel libedal ja lumisel perioodil ei ole teenuse pakkumine lubatud (talvel lumetõrje võimalik takistamine ja inimeste endi ohutus);
 • jaotab rataste liikumise valla piirkonnas erinevateks tsoonideks vastavalt parema ohutuse ja/või teenindamise tagamiseks, sh aeglased tsoonid, keelutsoonid. Kiirused linnas kohandatakse vastavalt teeoludele ja tekkivale kasutajate kogemusele tagamaks parimal viisil liiklusohutuse;
 • võtab eesmärgiks paigutada rattad alale, kus need ei takista muud liiklust ning tagab kasutajale parima teeninduse ja nende regulaarse laadimise;
 • tagab mõistliku aja jooksul rataste ümberpaigutamise juhul kui need on pargitud ümbruskonnale ohtlikult ja takistavad jalakäijate liikumist, vältimaks ohtlikke olukordi;
 • rataste lühiajaline rent toimub läbi vastava telefonirakenduse;
 • rattad on ühendatud traadita mobiilside võrku ning GPS mooduli abil on tagatud seadmete asukohateadlikkus;
 • rattad on ühendatud andmeside võrgu-või pilveteenuse kaudu, mis võimaldab teenusepakkuja meeskonnal omada järjepidevat asukohateavet kõikide teenuse pakkumiseks kasutuses olevate rataste kohta;
 • teeb koostööd Rapla Vallavalitsusega tõstmaks avalikkuse teadlikkust turvalisest rataste kasutamisest, sh kiirusepiirangud, eelistatud sõidurajad, parkimiskorraldus, kasutajaturvalisus;
 • tagab ligipääsu vajalikule infole tõukeratta kasutamise kohta, sh teavitatakse kasutajat kasutada kiivrit ja ratta kasutamist kasutaja isiklikul vastutusel;
 • panustab ratastega seotud kasutamise ja turvalisuse edendamisega seotud ühistegevustesse, et tutvustada rattaid kui keskkonnasõbralikke alternatiivseid liikumisvahendeid Raplas ja selle ümbruses;
 • jagab Rapla Vallavalitsusega tõukeratasete kasutamisega seotud koondandmeid, et koostöös panustada mobiilsuse ja transporditeenuste arendamisse Rapla vallas, võttes samas arvesse kehtivat andmekaitse põhimõtet.

Rapla Vallavalitsus jätab endale õiguse ühepoolselt muuta standardtingimusi uutele teenuse pakkujatele. Teenusepakkujaga sõlmitakse „Koostöömemorandum", kus täpsustatakse vastava teenuse osutamise detailid, sh tingimuste muutumisel nende rakendumine teenusepakkujale. Loodame head koostööd teenusepakkujatega.
 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI