17.05.24

Korraldatud jäätmevedu Rapla vallas

Rapla vallal on 1. maist 2024 sõlmitud korraldatud jäätmeveoks leping Eesti Keskkonnateenused ASiga.

Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse järgmistele jäätmeliikidele:
1) segaolmejäätmed  – kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele;
2) paber ja kartong – kohustuslik alates 8 korteriga korterelamule ja asutustele, kellel tekib paberi- ja kartongijäätmeid üle 25 kg nädalas, ülejäänud jäätmevaldajatele vabatahtlik teenus;
3) segapakend – kohustuslik alates 8 korteriga korterelamule, ülejäänud jäätmevaldajatele vabatahtlik teenus;
4) klaaspakend – kohustuslik alates 8 korteriga korterelamule, ülejäänud jäätmevaldajatele vabatahtlik teenus;
5) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed – kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele, kellel puudub kohtkompostimise võimalus;
6) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed – kõikidele jäätmevaldajatele vabatahtlik teenus ettetellimise alusel;
7) suurjäätmed – kõikidele jäätmevaldajatele vabatahtlik teenus ettetellimise alusel;
8) tekstiili- ja rõivajäätmed – kõikidele jäätmevaldajatele vabatahtlik teenus ettetellimise alusel;
9) ohtlikud jäätmed – kõikidele jäätmevaldajatele vabatahtlik teenus ettetellimise alusel;
10) elektroonikajäätmed – kõikidele jäätmevaldajatele vabatahtlik teenus ettetellimise alusel.
 

Jäätmevaldajad ehk kõik Rapla vallas asuvad isikud ja kinnistud, millel elatakse või tegutsetakse, loetakse seaduse alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga. Jäätmeveo üldtingimused on määratud Rapla valla jäätmehoolduseeskirjaga (s.h jäätmete liigiti kogumise nõuded) ja on vedajale ning jäätmevaldajale kohustuslikud.

Rapla vallas korraldatud olmejäätmete vedaja alates 1. mai 2024 on Eesti Keskkonnateenused AS
Aadress: Artelli 15, Tallinn 15551
Telefon: 640 08 00
E-post: rapla@keskkonnateenused.ee
www.keskkonnateenused.ee/

Klienditeenindused asuvad aadressidel:
Artelli 15, Tallinn, avatud E-R  9:00-17:00 ja
Talve 4 Rapla, avatud E-R 10:00-13:00

Klienditeenindustes on võimalik isikutel, kel puudub võimalus dokumente digitaalselt allkirjastada, sõlmida jäätmevedajaga lepinguid paberkandjal.

Rapla vallas kehtiv jäätmeveo hinnakiri on leitav siit.

Jäätmete liigiti kogumise juhend on leitav siit.

 

Korraldatud jäätmeveost vabastamise tingimused

Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata võib kohalik omavalitsus ehk Rapla vald erandkonnas jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada. Selleks tuleb pöörduda Rapla Vallavalitsuse poole ning esitada vormikohane taotlus korraldatud jäätmeveost vabastamise kohta.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse näidisvormi leiad siit. Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb saata e-posti aadressile rapla@rapla.ee. Paberkandjal taotluse esitamiseks saab pöörduda vallavalitsusse keskkonnaspetsialisti poole aadressil Rapla Tallinna mnt 14 (III korrus).

Kui kinnistut ei kasutata, siis saab vastavalt Rapla valla jäätmehoolduseeskirjale taotleda korraldatud jäätmeveost vabastuse kas talviseks perioodiks (kestvusega alates 1.november kuni 30. aprill) või aastaseks perioodiks (kestvusega alates 21. jaanuar kuni 20. jaanuar).


Biolagunevate köögi- sööklajäätmete veost on võtmalik taoteleda vabastust, kui kinnistul on olemas kinnine komposter või kompostikast, mis on neljast küljest kinnine ja kaanega, nii et linnud ja loomad ligi ei pääseks. Biojäätmeveost vabastuse taotluse näidisvormi leiad siit. Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb saata e-posti aadressile rapla@rapla.ee. Paberkandjal taotluse esitamiseks pöörduda vallavalitsusse keskkonnaspetsialisti poole aadressil Rapla Tallinna mnt 14 (III korrus).

Rapla valla territooriumil on lubatud ühismahutite kasutamine nt naabriga vms. Sellisel juhul tuleb tuua Rapla Vallavalitsusse kinnitus selle kohta, et ühiselt kasutatava konteineri omanik on nõus, et tema kinnistule tuuakse teisel kinnistul tekkinud prügi. Blankett ühise jäätmemahuti kasutamise kohta on saadaval vallavalitsuse kodulehel.

Jäätmemahutid, mis tuuakse äraveopäeval tühjendamiseks väljaspoole kinnistut (nt teeristi) tuleb varustada jäätmetekitaja aadressiga.

Toimetaja: LIIS LILLEMETS