DETAILPLANEERINGUTE KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistamiseks esitada Rapla Vallavalitsusele vastav ettepanek. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise korral on vajalik näidata, kuidas kavandatakse detailplaneeringu kehtima jääva osa elluviimist.

Ettepaneku võib esitada Rapla Vallavalitsuse kantseleisse e-posti aadressil rapla@rapla.ee, postiga või käsipostiga.

 

► Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise ettepanek (.doc)

Detailplaneeringu osaline või täielik kehtetuks tunnistamine on vallavolikogu ainupädevuses olev kaalutlusotsus. Enne otsuse langetamist korraldatakse arvamuskorje ning selgitatakse välja, kuivõrd vastab kehtetuks tunnistamine puudutatud isikute ja asutuste seisukohtadele.

 

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA
Rapla vallale esitati 08.06.2022 ettepanek tunnistada kehtetuks Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 maaüksusele kehtestatud detailplaneering. Planeeringu eesmärk oli kahe üksikelamu ehitusõiguse määratlemine. ►  Kehtetuks tunnistatava detailplaneeringu seletuskiri  (9 MB .pdf) ►  Kehtetuks tunnistatava detailplaneeringu põhijoonis Kehtetuks tunnistamise eesmärk on täiendavate üksikelamute kavandamine piirkonda. ...

Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Rapla vallale esitati 08.06.2022 ettepanek tunnistada kehtetuks Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega Hagudi alevikus Viljandi mnt 13 maaüksusele kehtestatud detailplaneering....

Nõiamäe detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Rapla vallale on laekunud planeeringust huvitatud isiku ettepanek lahendada Rapla linnas asuva Nõiamäe kinnistu ja Väljataguse külas asuva Harri kinnistu detailplaneeringu elluviimisel kanalisatsioon biopuhastite või kinniste mahutitega ning veevarustus lokaalse puurkaevuga. Rapla Vallavolikogu 27.08.2015 otsusega nr 33 kehtestatud detailplaneeringu kohaselt kavandati moodustatava 11 üksikelamust koosneva asumi veevarustus ja kanalisatsioon lahendada ühisveevärgi baasil. Ühisveevärgiga liitumine on osutunud eeldatust kulukamaks.

Piirkond ei kuulu reoveekogumisalale, mistõttu kogumismahutite või kohaliku heitveekäitluslahenduse kasutamine on kooskõlas kokkulepitud reeglite ja kordadega. Rajatava veevarustussüsteemi haldamiseks on kavas moodustada kõigi puudutatud krundiomanike osalusega MTÜ.

Detailplaneeringu elluviimist puudutava lepingu sõlmimisel on täiendavalt ilmnenud, et välja ehitada ei kavandata ka tänavavalgustust, sidekaablit, asfalteeritud teid ja terviseradade kasutajate teenindamiseks mõeldud parkimisplatsi. Tänavavalgustus lahendatakse kinnistuomanike poolt kinnistutele paigaldatavate välisvalgustitega. Arendaja on vallavalitsusele teinud ettepaneku mitte piirata katusekallete valikut vahemikuga 30 kuni 45 kraadi. Planeeringualale saab Rapla Vallavolikogu hinnangul harmoonilise terviku kujundada ka katusekallete valikut kitsendamata.  

Ettepanekud olid Rapla Vallavalitsuse 20.07.2020 istungil arutlusel. Vallavalitsus palus arendajal esitada täiendavalt puudutatud kinnistuomanike nõusolekud detailplaneeringu täielikust elluviimisest loobumise kohta. Erinevaid elluviimise variante kaaludes ja ära kuulates nii Rahandusministeeriumi järelevalve seisukoha kui vallavolikogu majanduskomisjoni ettepanekud, jõuti otsuseni tunnistada detailplaneering kehtetuks vaid katusekalde kitsenduse ja avaliku parkla rajamise osas.

Rapla Vallavolikogu 21.12.2020 otsusega nr 56 tunnistati Nõiamäe detailplaneering osaliselt kehtetuks.

► Rapla Vallavolikogu 21.12.2020 otsus nr 56

► teade Ametlikes Teadaannetes

 

► Detailplaneeringu seletuskiri

► Detailplaneeringu põhijoonis