DETAILPLANEERINGUTE KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistamiseks esitada Rapla Vallavalitsusele vastav ettepanek. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise korral on vajalik näidata, kuidas kavandatakse detailplaneeringu kehtima jääva osa elluviimist.

Ettepaneku võib esitada Rapla Vallavalitsuse kantseleisse e-posti aadressil rapla@rapla.ee, postiga või käsipostiga.

 

► Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise ettepanek (.doc)

Detailplaneeringu osaline või täielik kehtetuks tunnistamine on vallavolikogu ainupädevuses olev kaalutlusotsus. Enne otsuse langetamist korraldatakse arvamuskorje ning selgitatakse välja, kuivõrd vastab kehtetuks tunnistamine puudutatud isikute ja asutuste seisukohtadele.

 

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA
KLARNES INVEST OÜ esitas Rapla vallale 5. jaanuaril 2023 taotluse tunnistada osaliselt kehtetuks Rapla Vallavolikogu 19. detsembri 2013 otsusega nr 66 kehtestatud Laiamäe, Laiamäe I, Laiamäe II ja Laiavälja I maaüksuste detailplaneering (edaspidi Laiavälja detailplaneering). Taotleja eesmärk on nimetatud detailplaneering tunnistada kehtetuks Peetrimetsa maaüksuse osas (katastritunnus 66904:002:0169). ►  Laiavälja detailplaneeringu põhijoonis  (6 MB .pdf) ►  ...

Laiavälja detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

KLARNES INVEST OÜ esitas Rapla vallale 5. jaanuaril 2023 taotluse tunnistada osaliselt kehtetuks Rapla Vallavolikogu 19. detsembri 2013 otsusega nr 66 kehtestatud Laiamäe, Laiamäe I, Laiamäe II...