26.06.24

Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor


Sihtgrupp: füüsilised isikud

Toetuse taotlusi saavad esitada Rapla valla elanikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2024.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Hajaasustuse programmi kaasrahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt.

Ühe valdkonna jaoks on ühel majapidamisel programmist võimalik toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Rapla valla elanike taotlusi võetakse vastu 1. veebruarist kuni 1. aprillini.

 

Tähelepanu!
Rapla Vallavalitsuse 16. detsembri 2019 korraldusega nr 554 kehtestati hajaasustuse programmist toetuse andmisel toetatavate valdkondade ja eelistatud sihtrühmade prioriteetsus. Sihtrühmaks, kelle taotlusi eelistatakse on lastega pered ja puuetega isikud.
Valdkondlikud prioriteedid on järgmised:
1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.
Antud loetelu määrab hindamiskomisjoni eelistuse, ehk esmalt toetatakse veevarustussüsteemide taotlusi, siis kanalisatsioonisüsteemide taotlusi jne.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2025.

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad ka Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) veebilehel ja Rapla Vallavalitsuse veebilehel.

Programmi kontaktisik Rapla Vallavalitsuses on:
Tiina Martin, tiina.martin@rapla.ee, 5554 3755 (E-N 8.00-17.00, R 8.00-13.00)
 

Riigihalduse minister kuulutab programmi avatuks 1. veebruarist 2024. 
 

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2024 , taotlus tuleb esitada Rapla Vallavalitsusse. Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt e-postile rapla@rapla.ee.
 

Info:

Hajaasustuse programmist lähemalt

Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks

Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas?

 

Taotluse esitamiseks vajalikud vormid:

Projekti eelarve

Taotlusvorm

Lisa - veevarustussüsteemid

Lisa - kanalisatsioonisüsteemid

Küsi infot kanalisatsioonisüsteemide lahenduste (lekkekindlad kogumismahutid, biopuhastid) kohta keskkonnaspetsialist Liis Lillemetsa käest e-posti teel liis.lillemets@rapla.ee.

Lisa - juurdepääsuteed

Lisa - autonoomne elektrisüsteem

Arvutamise abimees

Garantiikirja näidis

NB! KOHUSTUSLIK LISA:

veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet (kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele). Joogivee analüüsi saab tellida https://www.terviseamet.ee/et/laborid/terviseameti-laborid/kesklabor 

 

Rapla Vallavalitsus on 20. juunil 2024 vastu võtnud korralduse nr 260 "2024. a hajaasustuse programmi taotlusvooru tulemuste kinnitamine".
Antud korraldusega on 2024. aastal toetuse saajad järgmised isikud:

 

Toetuse saaja nimi

Toetatav valdkond

Toetuse suurus

 

1.

V. Riismaa

Veevarustussüsteemide valdkond

741,42

2.

A. Praats    O. Praats    H. Kivimäe  P. Orlova

Veevarustussüsteemide valdkond

7734,54

3.

H. Kullamäe

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

5067,88

4.

O. Tamme

Veevarustussüsteemide valdkond

5358,06

5.

D. Pukk

Veevarustussüsteemide valdkond

1432,12

6.

K. Holm

Veevarustussüsteemide valdkond

6130,5

7.

A.Rosenberg

Veevarustussüsteemide valdkond

5615,54

8.

A.Tammik

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

6500,00

9.

V. Riismaa

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

5758,58

10.

A. Altvälja

Veevarustussüsteemide valdkond

2262,00

11.

D. Pukk

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

5067,88

12.

P. Ojamaa

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

5640,06

13.

M. Papp

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

5697,28

14.

Ü. Seisonen

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

5531,52

15.

N. Piller

Veevarustussüsteemide valdkond

4446,66

16.

J. Grits

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

6493,42

17.

T.-H. Schmitte

Veevarustussüsteemide valdkond

2178,84

18.

R. Vasar

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

6310,32

19.

M. Sark

Veevarustussüsteemide valdkond

6500,00

20.

U. Mänd

Veevarustussüsteemide valdkond

3250,00

21.

V. Kristian

Veevarustussüsteemide valdkond

5157,66

22.

K. Öpik

Veevarustussüsteemide valdkond

1103,58

23.

T. Luik

Veevarustussüsteemide valdkond

4659,18

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI