4.01.22

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor


Sihtgrupp: füüsilised isikud

Toetuse taotlusi saavad esitada Rapla valla elanikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2022.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Hajaasustuse programmi kaasrahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt.

Ühe valdkonna jaoks on ühel majapidamisel programmist võimalik toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Rapla valla elanike taotlusi võetakse vastu 1. veebruarist kuni 1. aprillini.

 

Tähelepanu!
Rapla Vallavalitsuse 16. detsembri 2019 korraldusega nr 554 kehtestati hajaasustuse programmist toetuse andmisel toetatavate valdkondade ja eelistatud sihtrühmade prioriteetsus. Sihtrühmaks, kelle taotlusi eelistatakse on lastega pered ja puuetega isikud.
Valdkondlikud prioriteedid on järgmised:
1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.
Antud loetelu määrab hindamiskomisjoni eelistuse, ehk esmalt toetatakse veevarustussüsteemide taotlusi, siis kanalisatsioonisüsteemide taotlusi jne.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2023.

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad ka Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) veebilehel ja Rapla Vallavalitsuse veebilehel.

Programmi kontaktisik Rapla Vallavalitsuses on:
Tiina Martin, tiina.martin@rapla.ee , 5554 3755 (E-N 8.00-17.00, R 8.00-13.00)
 

Riigihalduse minister kuulutab programmi avatuks 1. veebruarist 2022. 
 

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2022 , taotlus tuleb esitada Rapla Vallavalitsusse. Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt e-postile rapla@rapla.ee.
 

Info:

Hajaasustuse programmist lähemalt

Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks

Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas?

 

Taotluse esitamiseks vajalikud vormid:

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus 

Kanalisatsioonisüsteemdie valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Juurdepääsuteede valdkonna projekti  tegevuste kirjeldus 

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Arvutamise abimees

Garantiikirja näidis

NB! KOHUSTUSLIK LISA:

veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet (kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele). Joogivee analüüsi saab tellida https://www.terviseamet.ee/et/laborid/terviseameti-laborid/kesklabor 

 

Rapla Vallavalitsus on 07. juunil 2021 vastu võtnud korralduse nr 320  "2021. a hajaasustuse programmi taotlusvooru tulemuste kinnitamine".
Antud korraldusega on 2021. aastal toetuse saajad järgmised isikud:

 

Toetuse saaja nimi

Toetatav valdkond

Toetuse suurus

 

1

K.Brecher

Veevarustussüsteemide valdkond

2532,60

2

M. Aedma

Veevarustussüsteemide valdkond

3376,80

3

A. Rüütmaa

Veevarustussüsteemide valdkond

844,20

4

B. Kiik

Veevarustussüsteemide valdkond

2673,30

5

J. Meinberg

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

2980,83

6

K. Laidvee

Veevarustussüsteemide valdkond

2925,00

7

D. Koort

Juurdepääsu teede valdkond

5638,72

8

B. Kiik

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

3826,70

9

A. Rüütmaa

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

2926,56

10

L.A. Uustalu

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

4337,58

11

K. Niinepuu

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

4192,86

12

K. Staub

Juurdepääsu teede valdkond

1994,72

13

K. Laidvee

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

3573,00

14

T. Sein

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

4052,16

15

A. Kessel

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

4087,67

16

T. Erg

Juurdepääsu teede valdkond

5506,77

17

V. Baumeister

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

4578,78

18

A. Rajalo

Veevarustussüsteemide valdkond

578,00

19

A. Rajalo

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

2749,68

20

A. Pailk

Veevarustussüsteemide valdkond

3175,80

21

T. Erg

Veevarustussüsteemide valdkond

847,56

22

K.Tammsoo

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

3722,52

23

R. Kull

Veevarustussüsteemide valdkond

2184,20

24

A. Altvälja

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

4237,08

25

K. Lilleoja

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

2540,64

26

A. Soovik

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

5837,04

27

T. Talvoja

Juurdepääsu teede valdkond

2990,88

28

J. Otsus

Veevarustussüsteemide valdkond

2231,10

29

T. Habo

Veevarustussüsteemide valdkond

2653,20

30

A. Pailk

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

2653,00

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI