24.01.23

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor


Sihtgrupp: füüsilised isikud

Toetuse taotlusi saavad esitada Rapla valla elanikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2023.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Hajaasustuse programmi kaasrahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt.

Ühe valdkonna jaoks on ühel majapidamisel programmist võimalik toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Rapla valla elanike taotlusi võetakse vastu 1. veebruarist kuni 3. aprillini.

 

Tähelepanu!
Rapla Vallavalitsuse 16. detsembri 2019 korraldusega nr 554 kehtestati hajaasustuse programmist toetuse andmisel toetatavate valdkondade ja eelistatud sihtrühmade prioriteetsus. Sihtrühmaks, kelle taotlusi eelistatakse on lastega pered ja puuetega isikud.
Valdkondlikud prioriteedid on järgmised:
1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.
Antud loetelu määrab hindamiskomisjoni eelistuse, ehk esmalt toetatakse veevarustussüsteemide taotlusi, siis kanalisatsioonisüsteemide taotlusi jne.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2024.

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad ka Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) veebilehel ja Rapla Vallavalitsuse veebilehel.

Programmi kontaktisik Rapla Vallavalitsuses on:
Tiina Martin, tiina.martin@rapla.ee, 5554 3755 (E-N 8.00-17.00, R 8.00-13.00)
 

Riigihalduse minister kuulutab programmi avatuks 1. veebruarist 2023. 
 

Taotluste esitamise tähtaeg on 3. aprill 2023 , taotlus tuleb esitada Rapla Vallavalitsusse. Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt e-postile rapla@rapla.ee.
 

Info:

Hajaasustuse programmist lähemalt

Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks

Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas?

 

Taotluse esitamiseks vajalikud vormid:

Projekti eelarve

Taotlusvorm

Lisa - veevarustussüsteemid

Lisa - kanalisatsioonisüsteemid

Küsi infot kanalisatsioonisüsteemide lahenduste (lekkekindlad kogumismahutid, biopuhastid) kohta keskkonnaspetsialist Liis Lillemetsa käest e-posti teel liis.lillemets@rapla.ee.

Lisa - juurdepääsuteed

Lisa - autonoomne elektrisüsteem

Arvutamise abimees

Garantiikirja näidis

NB! KOHUSTUSLIK LISA:

veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet (kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele). Joogivee analüüsi saab tellida https://www.terviseamet.ee/et/laborid/terviseameti-laborid/kesklabor 

 

Rapla Vallavalitsus on 20. juunil 2022 vastu võtnud korralduse nr 308 "2022. a hajaasustuse programmi taotlusvooru tulemuste kinnitamine".
Antud korraldusega on 2022. aastal toetuse saajad järgmised isikud:

Toetuse saaja nimi Toetatav valdkond Toetuse suurus
S. Läätsim Kanalisatsioonisüsteemide valdkond 5061,18
A. Metsniit Veevarustussüsteemide valdkond 1977,84
T. Kulikova Kanalisatsioonisüsteemide valdkond 5076,32
M. Kiik Veevarustussüsteemide valdkond 3999,9
U. Uustallo Kanalisatsioonisüsteemide valdkond 5676,24
A. Praats Kanalisatsioonisüsteemide valdkond 5591,82
A. Kaselt Veevarustussüsteemide valdkond 2206,98
A. Kaselt Kanalisatsioonisüsteemide valdkond 3738,6
P. Pesti Kanalisatsioonisüsteemide valdkond 5394,84
A. Metsniit Kanalisatsioonisüsteemide valdkond 4522,16
K. Pärnoja Juurdepääsu teede valdkond 2026,08
S. Endre Juurdepääsu teede valdkond 4650,8
K. Kruuser
B. Bubõr
M. Paju Kanalisatsioonisüsteemide valdkond 4924,5
N. Kodusalu Kanalisatsioonisüsteemide valdkond 6009,9
C. Laurimaa Veevarustussüsteemide valdkond 2769,78
M. Ant Kanalisatsioonisüsteemide valdkond 4060,2
A. Kirsipuu Kanalisatsioonisüsteemide valdkond 5965,68
R. Valamaa Kanalisatsioonisüsteemide valdkond 5623,98
T. Ormus Veevarustussüsteemide valdkond 3392,88
E. Pere Juurdepääsu teede valdkond 6500
R. Aalde Kanalisatsioonisüsteemide valdkond 4148,64
C. Selg Veevarustussüsteemide valdkond 4900,38
R. Murumägi Veevarustussüsteemide valdkond 3879,3

 

Toimetaja: AGNES KURVITS