« Tagasi

Uuskülas Kasetuka tn 8 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 13.03.2023 projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendamiseks Uuskülas Kasetuka tn 8 maaüksusel (katastritunnus 66904:001:0262). Maaüksusele kehtib Rapla Vallavolikogu 26.03.2009 otsusega nr 21 kehtestatud Uuskülas asuvate Koguduse ja Saula kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendatakse 10% ulatuses ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 alusel vastavalt lisatud asendiplaanile. Hoonestusala suurendamine on vajalik elamu otstarbekamaks mahutamiseks krundile. Muud tingimused jäävad detailplaneeringuga kehtima. Detailplaneeringu terviklahendus on pärast hoonestusala suurendamist jätkuvalt elluviidav. Projekteerimistingimuste menetluse käigus täpsustas taotleja esitatud taotlust, laiendades hoonestusala vähesel määral Kasetuka tn 6 maaüksuse suunas ning täiendades esitatud joonist kavandatava tänavaga.

Eelnõu avaldati valla infolehe "Rapla Teataja" aprillinumbris ja alates 14.03.2023 valla ametlikul veebilehel. Avalikustamise periood oli 15.04.2023 kuni 30.04.2023.

Projekteerimistingimused anti Rapla Vallavalitsuse 02.05.2023 korraldusega nr 208.

skeem

 

► Asendiplaan (Mereno Ehitus OÜ töö nr EH23010)

► Taotlus

► Projekteerimistingimuste eelnõu