Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

Rapla valla ühisveevärki ja -kanalisatsiooni teenindavad ja arendavad AS Matsalu Veevärk ja Rapla Vesi AS.

AS Matsalu Veevärk on loodud 2004. aastal üheteistkümne Matsalu alamvesikonnas asuva Pärnu-, Lääne- ja Raplamaa omavalitsuse poolt, kellest said ka äriühingu aktsionärid.
Ettevõtet juhib seitsmest liikmest koosnev nõukogu ja üheliikmeline juhatus. Ettevõtte tegevust ja aktsionäride vahelisi suhteid reguleerib põhikiri ja aktsionäride leping. Need dokumendid sätestavad kõik olulisemad ettevõtte tegevuse valdkonnad. Aktsionäride leping sätestab, et lisaks olemasoleva infrastruktuuri arendamisele on ettevõttel kohustus kogu ettevõtte tegevuspiirkonnas olevate asulate vee- ja kanalisatsiooniprobleemide lahendamine.
Pikemas perspektiivis on eesmärgiks tagada ettevõtte jätkusuutlik majandamine läbi elanikkonnale ja ettevõtetele kvaliteetse joogivee pakkumise ning heitvee puhastamise.
AS-i  Matsalu Veevärk Rapla valla teeninduspiirkonnas asuvad Raikküla, Kabal ja , Purku asulad.

Täpsemat teavet AS Matsalu Veevärk tegevuse kohta saab lingilt: https://matsaluvv.ee/ettevottest/


AS Rapla Vesi on kantud äriregistrisse 06. juulil 1998. aastal. Enne seda tegutseti riigiettevõtte Eesti Vesi struktuuriüksuse Rapla Vesi nime all ning munitsipaalettevõttena Rapla Vesi. Äriühingu põhitegevuseks on vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine.
Vee- ja kanalisatsiooniteenuseid osutatakse Rapla valla territooriumil järgmistes asulates: Rapla linn, Alu, Kuusiku, Hagudi, Kaiu ja Juuru alevik ning Kodila, Iira, Uusküla, Valtu, Kuimetsa, Järlepa ja Maidla küla.
Teenuste osutamiseks opereeritakse kuute reoveepuhastit, kuute puurkaevu ja kolme veetöötlusjaama.
Ettevõttes töötab 9 töötajat ja juhatus, kelle tööd koordineerib viie liikmeline nõukogu.

Täpsemat teavet AS Rapla Vesi tegevuse kohta saab lingilt: https://rv.ee