KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Uus-Kadaka detailplaneering, Juuru alevik

Juuru Vallavalitsuse 13.05.2015 korraldusega nr 82 algatati Juuru aleviku tiheasustusalal Uus-Kadaka (katastritunnus 24005:002:0053), Vana-Kadaka (katastritunnus 24005:002:0052) ja Puhasti (katastritunnus 24005:002:0146) katastriüksuste üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringuga sätestatakse tingimused ühe uue üksikelamu püstitamiseks, lahendatakse liikluskorraldus, määratletakse haljastuse ning heakorra põhimõtted ja tehakse maaüksuste piiride muutmisettepanek. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta valla üldplaneeringuga sätestatud maakasutuse sihtotstarbeid.

 

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on haldusreformi järgselt Rapla Vallavalitsus, planeeringust huvitatud isik on kinnistuomanik (eraisik), planeerija on Valtu Projekt OÜ. Planeeringulahenduse on kooskõlastanud Päästeamet, Maanteeamet ja Põllumajandusamet. Planeeringu koostamise üle on teinud järelevalvet Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakond. Detailplaneering vastab õigusaktidele ning valla ruumilise arengu eesmärkidele.

 

Rapla Vallavalitsuse 14.05.2018 korraldusega nr 216 võeti detailplaneering vastu ning avalikustati. Avalik väljapanek kestis 30.05.2018 kuni 30.06.2018. Detailplaneeringu materjalid avalikustati Rapla valla veebilehel, Rapla vallamaja fuajees (Viljandi mnt 17, Rapla) ja Juuru teenuskeskuse fuajees (Veski 1, Juuru). Avaliku väljapaneku perioodil ei laekunud detailplaneeringu aadressil mitte ühtegi arvamust ega ettepanekut. Kehtiva üldplaneeringu muutmise ja detailplaneeringu kiitis heaks riigihalduse minister, mille alusel detailplaneering kehtestati Rapla Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega nr 63.

 

Detailplaneeringu materjalid (.pdf):

  Tiitelleht  
  Dokumentide nimekiri  
Menetlusdokumendid algatamise korraldus
    planeeringu lähteülesanne
    algatamise kuulutus
    vastuvõtmise korraldus
    vastuvõtmise kuulutus
    kehtestamise otsus
    kehtestamise kuulutus
II Kooskõlastused Põllumajandusamet
    Päästeamet
    Maanteeamet
    Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakond
    riigihalduse ministri heakskiit
III Seletuskiri  
IV Fotod planeeringualast  
V Lisad Maa-ameti kaardi väljavõte
    Ehitisregistri väljavõte
    Geodeetiline alusplaan
    Üldplaneeringu kaart
    Üldplaneeringu kaardi legend
    Maakatastri kitsenduste väljavõte
VI Joonised Asukoha skeem
    Tugiplaan
    Põhijoonis (4 MB)
    Krundijaotusplaan
    Tehnovõrgud
    Tee maa-ala lõige A-A

 

► Kõik detailplaneeringu materjalid (20 MB .pdf .zip .bdoc)