KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Nurmenuku detailplaneering, Juuru alevik

Rapla vallale esitas 16.09.2019 Mereno Ehitus OÜ detailplaneeringu algatamisettepaneku Juuru alevikus  Nurmenuku maaüksusele (katastritunnus 24005:002:0709). Detailplaneeringu eesmärk on sätestada tingimused kuni viie täiendava üksikelamu ja neid teenindavate abihoonete rajamiseks.  Koostatud on detailplaneeringu eskiis.

Endise Juuru valla üldplaneeringu (25.03.2010) kohaselt on Nurmenuku maaüksuse olemasolev maakasutus -  riigikaitsemaa. Riigikaitsemaa all mõistetakse maakatastriseaduse kohaselt riigikaitse, piirivalve ja päästeteenistuse otstarbel kasutatavat maad. Muuhulgas kasutatakse riigikatsemaad kinnipidamiskoha-, päästeteenistuse- ning korrakaitse-ehitiste, sisekaitse- või kaitseväerajatiste ja harjutusväljakute maana.

Juuru valla üldplaneeringus ei ole olemasolevaid riigikaitsemaid käsitletud, millest tulenevalt olemasolevast maakasutusest tingitud kitsendusi ei kohaldu. Kavandatavat juhtotstarvet Nurmenuku maaüksusele määratud ei ole. Üldplaneeringu kohaselt kuulub piirkond detailplaneeringu koostamise kohustusega alale. Juuru alevik ja lähiümbrus on määratud elamuehituseks sobivaks piirkonnaks, kus planeerimisel tuleb lähtuda ümbritseva keskkonna arhitektuurilisest struktuurist. Ruumilise arengu põhimõte on olemasoleva asustusmustri säilitamine ja elukeskkonna arendamine suuremates keskustes ning nende lähiümbruses. Nimetatud põhimõtetele tuginedes järgib riigikaitsemaa kasutuselevõtt elamuehituseks valla üldplaneeringu põhilahendust. Rapla Vallavolikogu hinnangul järgib detailplaneering üldplaneeringu põhilahendust, millest tulenevalt viib detailplaneeringu menetlustoimingud läbi vallavalitsus.

 

Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 31.10.2019 otsusega nr 73 ja võeti vastu Rapla Vallavalitsuse 08.06.2020 korraldusega nr 260. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 25.06.2020 kuni 15.07.2020 valla kodulehel ja vallamaja fuajees (viimases ainult teisipäeviti ja neljapäeviti). Avaliku väljapaneku jooksul laekus naabritelt ettepanek muuta planeeringulahendust selliselt, et planeeringualale rajatavad hooned ning haljastus ei varjaks oluliselt päikesevalgust. Planeeringust huvitatud isik otsustas koostada uue planeeringulahenduse.

Uue planeeringulahenduse kohaselt  on varasema viie üksikelamukrundi asemel kavandatud neli. Lühenenud on juurdepääsutee pikkus ja arvesse on võetud naabrite ettepanekuid. Detailplaneeringu põhiolemus ei muutunud. Rahandusministeeriumi 31.12.2020 kirjast nr 14-11/8752-2 ilmnes, et planeeringulahenduses tuvastati siiski mitmed erinevused algsega võrreldes, mis tingisid avaliku väljapaneku kordamise vajaduse. Avalik väljapanek toimus 15. aprillist kuni 1. maini 2021 Rapla Keskraamatukogus ja Juuru haruraamatukogus. Ühtegi ettepanekut ega arvamust avaliku väljapaneku jooksul ei laekunud.

Planeeringu koostamisel tehti koostööd Päästeameti, Rahandusministeeriumi, puudutatud
võrguvaldajate ning puudutatud kogukonnaga ning jõuti kõiki pooli rahuldava lahenduseni.
 Detailplaneering kehtestati Rapla Vallavalitsuse 10.05.2021 korraldusega nr 245.

 

DETAILPLANEERING:

Menetlusdokumendid Algatamise otsus 31.10.2019  
Detailplaneeringu lähteseisukohad 14.10.2019 5 MB .pdf
Algatamise teade (Ametlikud Teadaanded) 04.11.2019  
Algatamise teade ("Raplamaa Sõnumid") 06.11.2019 2 MB .pdf
Algatamise teade ("Rapla Teataja") 10.01.2020  
Vastuvõtmise korraldus 08.06.2020  
Vastuvõtmise teade ("Raplamaa Sõnumid") 10.06.2020  
Vastuvõtmise korraldus 29.03.2021  
Vastuvõtmise teade ("Raplamaa Sõnumid") 31.03.2021 2 MB .pdf
Kehtestamise korraldus 10.05.2021  
Kehtestamise teade (Ametlikud Teadaanded) 14.05.2021  
Kehtestamise teade ("Raplamaa Sõnumid") 19.05.2021  
Detailplaneeringu seletuskiri 23.03.2021 3,2 MB .pdf
Joonised Põhijoonis 23.03.2021  
Tehnovarustuse joonis 23.03.2021  
Perspektiivne VK joonis 23.03.2021  
Koostöödokumendid Rahandusministeeriumi seisukoht avaliku väljapaneku kordamisest 31.12.2020  
Rahandusministeeriumi arvamus 16.03.2021  
Päästeameti kooskõlastus 17.03.2021  

 

 

► Dokumendihaldus