KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Matsi, Uusküla

13.04.2018 laekus Rapla vallale AS Omakodumaja taotlus detailplaneeringu algatamiseks Uuskülas Matsi kinnistule (katastritunnus 66801:001:0164). Detailplaneeringu eesmärk on tankla ehitusõiguse sätestamine. Planeeringuga lahendatakse planeeringuala liikluskorraldus, juurdepääsud, haljastus, heakord, parkimiskorraldus ning antakse tehnovarustuspõhimõtted. Detailplaneering järgib valla üldplaneeringu põhimõtteid.

Koostatud on detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnaaspektide eksperthinnang. Detailplaneeringu algatamise kavatsusele on laekunud tagasiside Maanteeametilt, Päästeametilt ja Põllumajandusametilt. 

Detailplaneering algatati Rapla Vallavalitsuse 14.05.2018 korraldusega nr 215. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rapla Vallavalitsus, detailplaneeringu lahendust koostab OÜ Hendrikson & Ko, planeeringust huvitatud isik on AS Omakodumaja.

 

Detailplaneering võeti vastu Rapla Vallavalitsuse 14.10.2019 korraldusega nr 437. Avalik väljapanek toimus 30.10.2019 kuni 13.11.2019 Rapla vallamaja (Viljandi mnt 17, Rapla linn) fuajees ning valla kodulehel. Avaliku väljapaneku jooksul esitas Sildema maaüksuse omanik ettepaneku leida riigimaanteelt likvideeritava mahasõidu kompenseerimiseks uus lahendus. Sildema maaüksuse lõunaosa vajab eraldi ligipääsu, kuna halbade ilmastikutingimuste korral on see mujalt võimatu. Planeeringuala maaomanik on nõus juurdepääsu ettenägemisega planeeringualalt. Detail planeeringu põhijoonist ja seletuskirja täiendati vastavalt.

Kuna esitatud ettepanekut on võimalik täies mahus arvestada, puudub vajadus avaliku väljapaneku tulemuste arutelu läbiviimiseks ja avalikustamise kordamiseks. Looduskaitseseaduse § 38 lg 5 p 10 kohaselt ei laiene kalda ehituskeeld avalikult kasutatavale teele, mistõttu puudub ka täiendavate kooskõlastuste vajadus.

Detailplaneering kehtestati Rapla Vallavalitsuse 02.12.2019 korraldusega nr 512.

 

Kehtestatud detailplaneering:

Detailplaneering kogumahus (74 MB .zip)

Menetlusdokumendid

Keskkonnaaspektide eksperthinnang 08.05.2018 2,3 MB .asice
Algatamise korraldus 14.05.2018  
Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad 10.05.2018 .bdoc
Algatamise teade "Raplamaa Sõnumid" 16.05.2018 2,4 MB .pdf
Päästeameti lähteseisukohad 04.05.2018  
Põllumajandusameti lähteseisukohad 04.05.2018  
Maanteeameti lähteseisukohad 09.05.2018  
Algatamine (Ametlikud Teadaanded) 22.05.2018  
Vastuvõtmise korraldus 14.10.2019  
Vastuvõtmise teade "Raplamaa Sõnumid" 16.10.2019 3,3 MB .pdf
Avaliku väljapaneku teade 16.10.2019  
Avalikustamise teade "Rapla Teataja" 08.11.2019  
Kehtestamise korraldus 02.12.2019  
Kehtestamine (Ametlikud Teadaanded) 05.12.2019  
Kehtestamise teade "Raplamaa Sõnumid" 11.12.2019 4,8 MB .pdf
Seletuskiri 21.11.2019 .pdf
Joonised Asukohaskeem 01.03.2018 .pdf
Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed 05.09.2019 .pdf
Tugiplaan 05.09.2019 .pdf
Põhijoonis tehnovõrkudega 21.11.2019 3,5 MB .pdf
Vee- ja kanalisatsioonivarustuse skeem 05.09.2019 1,2 MB .pdf
Liiklusskeem 08.10.2019 1 MB .pdf
Lisad Tehnilised tingimused: AS Rapla Vesi 30.05.2018  
Tehnilised tingimused: Telia 08.06.2018  
Tehnilised tingimused: Elektrilevi 12.06.2018  
Tehnilised tingimused: Adven (gaas) 23.01.2019  
Liikluslahendus - seletuskiri (Conarte) 21.12.2018 .pdf
Liikluslahendus (Conarte) 19.12.2018 1,2 MB .pdf
Ehitusgeoloogiline uuring (Maves) 12.09.2018 3,4 MB .pdf
Illustratsioonid 10.06.2019  
 
 
 
 
Kooskõlastused ja arvamused Elektrilevi 24.01.2019 2,4 MB .asice
Rapla Vesi 24.01.2019 .msg
Telia 24.01.2019 3,6 MB .asice
Sildema maaüksuse omanik 26.04.2019  
Teramatsi maaüksuse omanik 08.05.2019  
OmaKoduMaja 15.05.2019 3,6 MB .asice
Päästeamet 07.10.2019  
Maanteeamet 08.10.2019  
Keskkonnaamet 10.06.2019  
Põllumajandusamet 23.05.2019  
Põllumajandusamet 13.09.2019  

 

 

 

 

 

► Detailplaneeringuga seotud dokumendid valla dokumendiregistris