KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Liivanõmme

Rapla Vallavolikogu 29.05.2008 otsusega nr 37 kehtestati Seli-Nurme külas oleval Liivanõmme maaüksusel (katastritunnus 66903:001:0079) üldplaneeringut muutev Liivanõmme detailplaneering, mille eesmärk oli maatulundusmaale väikeelamute püstitamine. Planeeringuga moodustati üksikelamukrundid, määrati ehitusõigus ning tehnovarustuse, liikluskorralduse, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitsepõhimõtted. 

 

► Detailplaneeringu seletuskiri (.pdf)

► Detailplaneeringu põhijoonis (.pdf)   (.dwg)

► Detailplaneeringu tehnovõrkude lahendus (.dwg)

 

► Detailplaneering EVALD kaardirakenduses