KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Liiva tn 2, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 85 algatati Rapla linnas Liiva tn 2 üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu koostamine eesmärgiga sätestada tingimused paarismaja püstitamiseks. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt kuulub Liiva tn 2 maaüksus Rapla linna tiheasustusalale ning jääb ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning kaugküttepiirkonda. Planeeringualal on üldplaneeringus märgitud kaks maakasutuse otstarvet: olemasolev maakasutus on pere- ja ridaelamumaa, kavandatav juhtotstarve - kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa. Kavandatava juhtotstarbe realiseerumine pole üldplaneeringu kehtivusaja jooksul aset leidnud. Arvestades asjaolu, et lähiajal pole ette näha Rapla linna kasvamist üldplaneeringuga antud võimalustele ligilähedaseski ulatuses, on linnaehituslikult põhjendatud piirduda olemasoleva maakasutuse põlistamisega, nähes detailplaneeringuga ette võimalused piirkonda sobiva ärifunktsiooni lisandumiseks tulevikus. Kuna üldplaneeringu põhijoonisele on märgitud nii äri- kui elamumaa juhtotstarbed, puudub vajadus detailplaneeringut käsitleda üldplaneeringut muutvana. Rapla Vallavolikogu hinnangul järgitakse paarismaja kavandamisega üldplaneeringu põhilahendust, millest tulenevalt viib detailplaneeringu menetlustoimingud läbi vallavalitsus.

Planeeringuala hõlmab Liiva tn 2 maaüksust (katastritunnus 67001:005:0160) Rapla linnas. Planeeringuala piirneb Kuusiku tee, Nurme tänava, Liiva tänava, Liiva tn 4a ja Nurme tn 4 maaüksustega. Planeeringuala pindala on ca 0,3 ha.

Detailplaneeringu koostamisel on tehtud koostööd puudutatud ametite ja maaomanikega. Planeering vastab õigusaktidele ja Rapla valla ruumilise arengu eesmärkidele. Detailplaneering võeti vastu Rapla Vallavalitsuse 28.09.2020 korraldusega nr 440. Planeeringu avalik väljapanek toimus 15. oktoobrist kuni 5. novembrini 2020 vallamaja fuajees ja valla kodulehel. Avaliku väljapaneku jooksul tegid naaberkinnistu omanikud ettepaneku hoonestusala nihutamiseks krundi põhjapoolsest piirist kaugemale ja sademevee immutamiseks planeeringuala piires. Ettepaneku alusel koostati uued joonised ja täiendati seletuskirja. Detailplaneering kehtestati Rapla Vallavalitsuse 11.01.2021 korraldusega nr 6.

 

Planeeringuala asukohaskeem (xgis.maaamet.ee)

 

DETAILPLANEERINGU LAHENDUS SEISUGA 09.12.2020:

Menetlusdokumendid Algatamise otsus 19.12.2019
Planeeringu lähteseisukohad 19.12.2019
Algatamise teade "Ametlikes Teadaannetes" 30.12.2019
Algatamise teade "Raplamaa Sõnumites" 03.01.2020
Vastuvõtmise korraldus 28.09.2020
Vastuvõtmise korralduse muutmine 05.10.2020
Vastuvõtmise teade 07.10.2020
Kehtestamise korraldus 11.01.2021
Kehtestamise teade "Ametlikes Teadaannetes" 14.01.2021
Kehtestamise teade "Raplamaa Sõnumites" 13.01.2021
Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised
  Seletuskiri 09.12.2020
Asukohaskeem 31.07.2020
Tugiplaan 22.07.2020
Põhijoonis 09.12.2020
Tehnovarustus 09.12.2020
29.09.2020
Koostöödokumendid Naaberkinnistu omaniku ettepanekud 07.09.2020
Päästeameti kooskõlastus 18.09.2020
Rahandusministeeriumi seisukoht 31.12.2020
Lisad Elektrilevi tehnilised tingimused 08.01.2020
Detailplaneeringu koostamise haldusleping 14.12.2019
AS Rapla Vesi tehnilised tingimused 09.07.2020
Detailplaneeringu elluviimise haldusleping 21.01.2021

 

► Dokumendiregister