KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Liiva tn 1 Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 25.02.2007 otsusega nr 7 kehtestati Rapla linnas Liiva tn 1 ja Veetorni tn 2 kinnistute maa-ala detailplaneering, millega sätestati planeeringualale kuni 20 korteriga neljakorruselise kortermaja ehitusõigus. 

► Detailplaneeringu seletuskiri (5 MB .pdf)

► Detailplaneeringu põhijoonis (2 MB .pdf)

► Tehnovõrkude koondplaan (1 MB .pdf)

 

 

2007. aastal kehtestatud detailplaneeringuga tunnistati kehtetuks varasem detailplaneering - Rapla Vallavolikogu 01.07.2004 määrusega nr 20 kehtestatud Liiva tn1 kinnistu (katastritunnus 67001:005:0012) detailplaneering, millega nähti ette kahe kahepereelamu püstitamine moodustatavatele Liiva tn 1 ja Veetorni tn 2 kruntidele.

► Detailplaneeringu seletuskiri (6 MB .pdf) NB! KEHTETU!

► Detailplaneeringu põhijoonis (1 MB .pdf) NB! KEHTETU!