KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Lepa tn 4a, Rapla linn

Osaühing AmEst Invest esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Lepa tn 4a maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada nelja korteriga kortermaja. Koostatud on eskiislahendus (Raadius Arhitektid OÜ töö).

Lepa tn 4a maaüksus (katastritunnus 67001:009:0064, pindala 1437 m², sihtotstarve 100% elamumaa) paikneb Rapla linnas Viljandi maantee ääres Männi tänavalt hõlpsasti juurdepääsetavas asukohas. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna olemasolev maakasutus pere- ja ridaelamumaa, kavandatavat juhtotstarvet pole määratud. Planeeringuala kuulub Rapla linna tiheasustusalale ning jääb ka reoveekogumisalale. Vahetus naabruses paikneb nii üksikelamuid kui ka kortermaju, mistõttu kavandatav hoone on kujundatud viisil, mis sobituks mõlemaga.

Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 25. veebruari 2021 otsusega nr 7. Rapla Vallavolikogu hinnangul ei kujuta kortermaja kavandamine Lepa tn 4a maaüksusele endast üldplaneeringu muutmist. Olemasolevast sihtotstarbest erineva maakasutuse määramine ei sisalda endas üldplaneeringu muutmisettepanekut. Detailplaneering algatati üldplaneeringu tingimusi järgivana ja on suunatud üldplaneeringu põhilahenduse elluviimisele.

Rahandusministeeriumi hinnangul (vt ka Rahandusministeeriumi 13.04.2021 kiri) on kortermaja kavandamine üldplaneeringuga vastuolus, mistõttu vallavolikogul paluti detailplaneeringut menetleda üldplaneeringu põhilahendust muutvana. Detailplaneering algatati üldplaneeringut muutvana Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2021 otsusega nr 34

 

► Hoone eskiis (arhitekt Hanna-Loore Õunpuu, Raadius Arhitektid)

► KSH eelhinnang (Hendrikson&Ko keskkonnaspetsialist Kadri Auväärt)

► Keskkonnaameti hinnang KSH algatamise vajalikkuse kohta

► Detailplaneeringu lähteseisukohad

► Detailplaneeringu eskiis (planeerija Jaana Veskimeister, Hendrikson ja Ko töö nr 21004060)

Eskiislahendus oli avalikus väljapanekus 15. juulist kuni 16. augustini 2021. Avalik väljapanek toimus vallamaja fuajees (Viljandi mnt 17, Rapla linn) ja kodulehel. Detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu leidis aset Rapla Vallavalitsuse saalis (Viljandi mnt 17 II korrusel, Rapla linn) 17. augustil 2021 algusega kell 16.00.

► 17.08.2021 avaliku arutelu memo 

 

Detailplaneering on vajalikus ulatuses kooskõlastatud ja vastab seadustele ning Rapla valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Rapla Vallavolikogu 16. detsembri 2021 otsusega nr 92 võeti detailplaneering vastu. Avalikustamise periood oli 6. jaanuarist kuni 8. veebruarini 2022. Planeeringu materjalid olid kõigile vaatamiseks ja kommenteerimiseks eksponeeritud valla ametlikul veebilehel ja vallamaja fuajees. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud ühtegi arvamust ega ettepanekut. 01.03.2022 kiitis Rahandusministeerium planeeringu heaks. Detailplaneering kehtestati Rapla Vallavolikogu 28. aprilli 2022 otsusega nr 22.

 

► Detailplaneering seisuga 01.11.2021 (5,8 MB .pdf .asice):

 

 

 

► Dokumendiregister