KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Kuusiku-Altveski

Rapla Vallavolikogu 18.12.2014 otsusega nr 54 kehtestati Kuusiku-Nõmme külas asuva Kuusiku-Altveski kinnistu (katastritunnus 66902:001:0370) osaline detailplaneering. Planeeringu eesmärk on sätestada avaliku kasutusega puhkekoha arendustegevuseks vajalikud tingimused ja võimalused. Detailplaneering sisaldas valla üldplaneeringu muutmisettepanekut.

 

Detailplaneeringuga jagatakse  kinnistu üheks ärimaa, elamumaa ja veekogude maa sihtotstarbega maaüksuseks, üheks   elamumaa maaüksuseks ja üheks jätkuvalt maatulundusmaa maaüksuseks. Planeeringuga on kavandatud uue jõetammi ja kalatreppide rajamine (paigaldamine). Samuti toimub planeeringuga elamu- ja ärimaa kruntidele ehitusõiguse andmine ja arhitektuur-ehituslike tingimuste määramine, juurdepääsuteede lahendamine, normikohase parkimise ja liikluse organiseerimine, tehnovõrkudega varustamise lahendamine ning vajalike haljastuslike, heakorra ja keskkonnakaitseliste põhimõtete seadmine. 

 

► Detailplaneeringu materjalid (58 MB .zip)