KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Kotka, Kuku

Rapla Vallavolikogu 28.05.2009 otsusega nr 26 kehtestati Kuku külas asuva Kotka kinnistu (katastritunnus 66903:003:0140) detailplaneering, millega nähti ette nelja väikeelamu püstitamine ja planeeringuala toimimiseks vajaliku taristu rajamine.

► Asukohaskeem

► Põhijoonis .pdf; .dwg (2,4 MB)

► Seletuskiri