KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Keskuse tee 5 ja 7, Alu alevik

Rapla Vallavolikogu 19. detsembri 2013 otsusega nr 64 algatati kinnistuomaniku Neuemark OÜ taotluse alusel Alu alevikus Keskuse tee 7 kinnistu (katastritunnus 66904:005:0130, 100% elamumaa, pindala 10611 m2) üldplaneeringut järgiv detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on Rapla valla üldplaneeringuga määratud tiheasustusalal paikneva krundi jagamine väikeelamukruntideks, ehitusõiguse määratlemine, liikluskorralduse, tehnilise taristu, haljastus-, heakorra- ja keskkonnakaitseliste põhimõtete sätestamine. Detailplaneeringu keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnangu kohaselt ei tingi kavandatav tegevus keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist.

 

Varasemalt on samale piirkonnale Rapla Vallavolikogu 26. juuni 2008 otsusega nr 6 kehtestatud Varbola tee 1 detailplaneering, millega nähti ette viie ridaelamu rajamine. Detailplaneering viidi ellu osaliselt: moodustati uued katastriüksused Keskuse tee 5 (katastritunnus 66904:005:0129, 100% ärimaa, 3637 m2) ja Keskuse tee 7 (katastritunnus  66904:005:0130, 100% elamumaa, 10611 m2). Vahepealsetel aastatel on selgunud, et uute korterelamute järgi puudub Alu alevikus nõudlus, mistõttu kinnistuomanik otsustas algatada uue planeeringu väikeelamupiirkonna rajamise eesmärgiga.

 

Detailplaneeringu koostamise käigus selgus vajadus hõlmata planeeringuga ka samale omanikule kuuluv Keskuse tee 5 kinnistu, sest planeeringuala liikluskorralduse otstarbekaks lahendamiseks on nimetatud kinnistule tarvis ette näha 30% ulatuses tee ja tänava maa (LT) kõrvalsihtotstarve. Keskuse tee 7 krundile moodustati 4 üksikelamumaa (EP) krunti, kuna üks krunt jääb 80% ulatuses tee ja tänava (LT) ning 20% ulatuses tehisveekogu (VT) sihtotstarbega.

 

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Neuemark OÜ, detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rapla Vallavalitsus ning planeeringulahenduse koostaja - Valtu Projekt OÜ. Huvitatud isikuga on sõlmitud koostööleping. Planeeringu koostamise raames tehti koostööd Keskkonnaameti, Maanteeameti, Muinsuskaitseameti ja Päästeametiga, planeeringu koostamisse kaasati võrguvaldajad Elion Ettevõtted, AS Loo Elekter ja AS Matsalu Veevärk ning piirnevate kruntide ja kinnistute omanikud. Detailplaneering on kooskõlastatud planeeringu algatamise ajal kehtinud planeerimisseaduse paragrahvis 17 sätestatud ulatuses.

 

Detailplaneering võeti vastu Rapla Vallavolikogu 29. septembri 2016 otsusega nr 45. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 20. oktoobrist kuni 3. novembrini 2016 Rapla Vallavalitsuse fuajees ja valla kodulehel. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu koosolek toimus Rapla Vallavalitsuse saalis 3. novembril 2016 algusega kell 17:00. Avaliku väljapaneku perioodil ning avaliku väljapaneku tulemuste arutelu koosolekule märkusi ja ettepanekuid planeeringu aadressil ei laekunud. Detailplaneering vastab Rapla valla ja Alu aleviku ruumilise arengu eesmärkidele. Detailplaneering kehtestati Rapla Vallavolikogu 24.11.2016 otsusega nr 60.

 

► Keskuse tee 5 ja 7 kehtestatud detailplaneering (12 MB .pdf)