KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Karuoja, Juula

Rapla vallale esitas eraisik 27.03.2020 detailplaneeringu algatamisettepaneku Juula külas Karuoja maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0660). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine kahe täiendava üksikelamu püstitamiseks maaüksusele.

 

Karuoja maaüksus on 5,27 ha pindalaga maatulundusmaa maaüksus Juula küla hajaasustusalal kompaktse hoonestusega alal. Maaüksusel paikneb elamu (ehitisregistri kood 120816518), garaaž (ehitisregistri kood 120819641) ja saun (ehitisregistri kood 120819645). Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse olemasolev maakasutus osaliselt metsamajandusmaa ja osaliselt väärtuslik põllumaa. Olemasolevate hoonete piirkonnas ei ole maakasutust määratud. Taotletaval planeeringualal ei ole kavandatavat juhtotstarvet määratud. Vahetus naabruses Juula külateest lõunasse jääval alal on planeeritav maakasutus pere- ja ridaelamumaa.

 

Üldplaneeringu kohaselt tuleb väärtuslik põllumaa säilitada põllumajanduslikuks tootmiseks. Metsamaa on üldjuhul mõeldud metsamajanduslikuks tegevuseks. Hajaasustuses on elamute rajamine üldiselt lubatud, kuid arvestada tuleb üldplaneeringuga sätestatud tingimustega. Karuoja maaüksuse puhul on väärtuslik põllumaa võimalik säilitada ja hooned rajada külatee äärde olemasolevat asustusmustrit järgival viisil. Elamute rajamine toimub metsamajandusmaa arvelt.

 

Üldplaneeringu kohaselt peab hajaasustusse rajatavate elamuansamblite omavaheline kaugus olema üldjuhul vähemalt 100 meetrit. Arvestades Juula küla väljakujunenud asustusmustrit ei ole üldplaneeringukohase vahemaa jätmine otstarbekas. Piirkonnale on omane külatee ääres suhteliselt tihedalt paiknevad elamud. Kuna üldplaneeringu muid põhimõtteid on järgida võimalik, ei sisalda detailplaneering üldplaneeringu muutmisettepanekut. Rapla Vallavolikogu hinnangul järgitakse planeeringualale üksikelamute püstitamisega üldplaneeringu põhilahendust ja planeering on suunatud üldplaneeringu elluviimisele.

 

 

KEHTESTATUD DETAILPLANEERING:

I Menetlusdokumendid Algatamise otsus (Rapla Vallavolikogu otsus nr 24) 30.04.2020
Planeeringu lähteseisukohad (5,2 MB .pdf) 30.04.2020
Algatamise teade (AT) 10.09.2020
Algatamise teade ("Raplamaa Sõnumid") 06.05.2020
Vastuvõtmise korraldus 19.10.2020
Vastuvõtmise teade ("Raplamaa Sõnumid") 21.10.2020
Kehtestamise korraldus 23.11.2020
Kehtestamise teade (AT) 24.11.2020
Kehtestamise teade ("Raplamaa Sõnumid") 25.11.2020
II Koostöödokumendid Puudutatud maaomanike kaasamine 16.04.2020
Elektrilevi heakskiit 09.09.2020
Päästeameti kooskõlastus 14.10.2020
Maanteeameti kooskõlastus 20.10.2020
III Seletuskiri (5,5 MB .pdf) 15.10.2020
IV Joonised (.pdf) Asukohaskeem 15.10.2020
Tugiplaan
Põhijoonis
Krundijaotusplaan
Illustratsioonid
V Lisad Haldusleping detailplaneeringu koostamiseks 05.05.2020
Geoalus (Jaagu Kinnisvara OÜ töö nr 2020-060) 10.10.2020
Maakatastri andmed 07.07.2020
Ehitisregistri andmed
Planeeringuala fotod (2,8 MB .pdf 02.09.2020
Üldplaneeringu väljavõte 09.07.2020
Elektrilevi liitumisleping 02.09.2020
Haldusleping detailplaneeringu elluviimiseks  

 

 

► Dokumendiregister