KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Kanguri

Rapla Vallavolikogu 25.11.2010 otsusega nr 75 kehtestati üldplaneeringut muutev detailplaneering Rapla vallas Kalevi külas asuvale Kanguri maaüksusele (katastritunnus 66904:001:0123, pindala 31,34 ha).  Planeeringuga nähti ette maatulundusmaa maakasutussihtotstarbe muutmine väike-elamumaaks, transpordi-, tootmis- ja ärimaaks (büroohoonete, kaubanduse ja teeninduse maaks). Planeeringuga nähti ette Kanguri kinnistu kruntimine vastavalt maakasutuslikule sihtotstarbele. Kruntidele on määratud ehitusõigus, planeeritud juurdepääsuteed, parkimine ja liiklus, määratud kommunikatsioonide asukohad ja haljastuse ning heakorrastamise põhimõtted.

► Seletuskiri

► Krundijaotusplaan (4 MB .pdf)

► Põhijoonis (5 MB .pdf)

► Tehnovõrkude joonis (3 MB .pdf)