KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Kaiu alevikus asuva bussipeatuse, biotiikide ja lasketiiru vahelise maa-ala detailplaneering

Kaiu Vallavolikogu 18. juuni 2009 otsusega nr 16 kehtestati Kaiu alevikus asuva bussipeatuse, biotiikide ja lasketiiru vahelise maa-ala detailplaneering. Planeeringuga tehti ettepanek jagada planeeringualal paiknev reformimata riigimaa seitsmeks eraldi kinnistuks, millede maa kasutusotstarveteks määrata spordirajatiste maa, puhkerajatiste maa, kahel tee ja tänava maa,  kanalisatsiooni- ja reoveepuhastuse maa, tava- ja ohtlike jäätmete maa ning kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa. Planeeringuga on määratud ehitusõigus kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone rajamiseks. Planeeritava hoone suurim lubatud ehitusalune pindala on kuni 800 m², lubatud suurim korruselisus on kaks, planeeritava hoone kõrgus on 8,6 m.

► Seletuskiri

► Põhijoonis (2MB .dwg)