KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Alu tee 16a ja 16b detailplaneering, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 22.12.2016 otsusega nr 67 algatati Alu tee 16a ja 16b detailplaneering Rapla linnas. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine ja moodustatavatele kruntidele paarismajade ja ridaelamu ehitusõiguse andmine. Varasemalt on samale alale koostatud detailplaneering ärihoonete rajamiseks, kuid ärihooned pole teostunud, kuna läheduses on piisavalt olemasolevaid ja perspektiivselt väljaarendatavaid ärimaa kinnistuid. Piirkonna üldine linnaehituslik suundumus on pigem elamufunktsiooni poole. Läheduses on kaubandus- ja teenindusasutused olemas, ca 300 m raadiuses paikneb bussijaam, haigla ja kirik, Rapla linna keskosa jääb umbes poolekilomeetrise jalutustee kaugusele läbi pargiliku miljöö.

Rapla Vallavalitsuse 2.korruse saalis toimus 27.12.2016 detailplaneeringu lähteseisukohtade avalik arutelu piirkonna kinnistuomanike, arendaja ning planeeringu koostaja osavõtul.

 

 Koosoleku memo

24. jaanuaril 2017 leidis Rapla Vallavalitsuse saalis aset detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.

 Detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu memo (.pdf)

 

Koostöö ja kooskõlastamine:

Piirinaabrite arvamused

Päästeameti kooskõlastus

AS Rapla Vesi arvamus

Elektrilevi OÜ arvamus

Telia Eesti AS arvamus

 

Detailplaneeringu lahenduse kooskõlastas maavanem ja Päästeamet, planeeringu koostamisel on tehtud koostööd piirinaabrite ja võrguvaldajadega. Detailplaneering vastab õigusaktidele ning valla ruumilise arengu eesmärkidele. Rapla Vallavolikogu 25. mai 2017 otsusega nr 31 võeti detailplaneering vastu. Avalik väljapanek toimus Rapla Vallavalitsuse fuajees ning valla veebilehel 14. juunist kuni 12. juulini 2017. Avaliku väljapaneku perioodil ei laekunud planeeringu kohta ühtegi arvamust.

 

Detailplaneeringu üle on teostanud järelevalvet maavanem ning on detailplaneeringu 19. juuli 2017 korraldusega nr 1-1/17/310 heaks kiitnud.

 Maavanema heakskiit

 

Alu tee 16a ja 16b üldplaneeringut muutev detailplaneering kehtestati Rapla Vallavolikogu 31. augusti 2017 otsusega nr 47.

► Kehtestamise eelnõu esitlus

 

► Kehtestatud detailplaneering (47 MB .pdf .bdoc)