9.01.24

Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor


Sihtgrupp: füüsilised isikud

Toetuse taotlusi saavad esitada Rapla valla elanikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2024.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Hajaasustuse programmi kaasrahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt.

Ühe valdkonna jaoks on ühel majapidamisel programmist võimalik toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Rapla valla elanike taotlusi võetakse vastu 1. veebruarist kuni 1. aprillini.

 

Tähelepanu!
Rapla Vallavalitsuse 16. detsembri 2019 korraldusega nr 554 kehtestati hajaasustuse programmist toetuse andmisel toetatavate valdkondade ja eelistatud sihtrühmade prioriteetsus. Sihtrühmaks, kelle taotlusi eelistatakse on lastega pered ja puuetega isikud.
Valdkondlikud prioriteedid on järgmised:
1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.
Antud loetelu määrab hindamiskomisjoni eelistuse, ehk esmalt toetatakse veevarustussüsteemide taotlusi, siis kanalisatsioonisüsteemide taotlusi jne.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2025.

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad ka Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) veebilehel ja Rapla Vallavalitsuse veebilehel.

Programmi kontaktisik Rapla Vallavalitsuses on:
Tiina Martin, tiina.martin@rapla.ee, 5554 3755 (E-N 8.00-17.00, R 8.00-13.00)
 

Riigihalduse minister kuulutab programmi avatuks 1. veebruarist 2024. 
 

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2024 , taotlus tuleb esitada Rapla Vallavalitsusse. Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt e-postile rapla@rapla.ee.
 

Info:

Hajaasustuse programmist lähemalt

Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks

Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas?

 

Taotluse esitamiseks vajalikud vormid:

Projekti eelarve

Taotlusvorm

Lisa - veevarustussüsteemid

Lisa - kanalisatsioonisüsteemid

Küsi infot kanalisatsioonisüsteemide lahenduste (lekkekindlad kogumismahutid, biopuhastid) kohta keskkonnaspetsialist Liis Lillemetsa käest e-posti teel liis.lillemets@rapla.ee.

Lisa - juurdepääsuteed

Lisa - autonoomne elektrisüsteem

Arvutamise abimees

Garantiikirja näidis

NB! KOHUSTUSLIK LISA:

veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet (kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele). Joogivee analüüsi saab tellida https://www.terviseamet.ee/et/laborid/terviseameti-laborid/kesklabor 

 

Rapla Vallavalitsus on 12. juunil 2023 vastu võtnud korralduse nr 289 "2023. a hajaasustuse programmi taotlusvooru tulemuste kinnitamine".
Antud korraldusega on 2023. aastal toetuse saajad järgmised isikud:

 

Toetuse saaja nimi

Toetatav valdkond

Toetuse suurus

 

1

A. Praats, O. Praats,

H. Kivimäe,

P. Orlov

 

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

5196,58

2

E. Poom

Veevarustussüsteemide valdkond

2287,38

3

E. Poom

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

4212,62

4

M. Malv

Elektrisüsteemide valdkond

4895,02

5

T. Vunder

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

4112,12

6

K. Mathias

Juurdepääsu teede valdkond

4743,6

7

R.Vaher

Juurdepääsu teede valdkond

2484,02

8

A.Divak

Veevarustussüsteemide valdkond

1801,7

9

S. Paur

Veevarustussüsteemide valdkond

2170,46

10

T. Kuusik

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

5619,96

11

V. Viisel

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

911,2

12

P. Ööpik

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

6327,48

13

E. Laur

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

4671,24

14

D. Visnu

Veevarustussüsteemide valdkond

2854,2

15

M. Turu

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

6496,32

16

S. Kohari

Juurdepääsu teede valdkond

5427,00

17

R. Kõrtsini

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

4542,6

18

K. Helend-Aaviku

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

4848,12

19

H. Herman

Veevarustussüsteemide valdkond

4290,68

20

G. Kirs

Juurdepääsu teede valdkond

5065,2

21

V. Pallav

Juurdepääsu teede valdkond

5965,68

22

G. Müürsepp

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

5282,28

 

Toimetaja: KÄRT PÕVVAT