29.11.22

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel on peamisteks valla arengut suunavateks dokumentideks:

  • valla arengukava (suunab valla sisulist arengut)
  • eelarvestrateegia (arengukavast tulenev finantsplaan eesmärkide saavutamiseks)
  • valla üldplaneering (ruumilise arengu suunamine valla territooriumil)

Kõik nimetatud dokumendid toetuvad üksteisele ning moodustavad ühtse terviku.
Lisaks arvestavad kohaliku omavalitsuse (valla) arengudokumendid maakondliku arengustrateegia ja selle tegevuskavaga ning on omavahel kooskõlas.

Rapla valla arengukava 2018-2025 on kehtestatud 27. septembril 2018 volikogu määrusega nr 39 ja Rapla valla eelarvestrateegia 2019-2022 (arengukava lisa 5) on kehtestatud 25. oktoobril 2018 volikogu määrusega nr 42.

Eelpool nimetatud dokumendid koos kõikide lisadega on leitavad kodulehel rubriigis kehtiv valla arengukava.

Rapla valla üldplaneeringu koostamine on algatatud 20. detsembril 2018 volikogu otsusega nr 92 ja loodetavasti jõuab uus üldplaneering kehtestamisele 2021 aastal. 

 

Maakonna arengustrateegia 2035+

Maakonna arengustrateegia 2035+ osas saab ajakohase info koos kehtivate dokumentidega Raplamaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt. Strateegia juurde kuuluvat tegevuskava uuendatakse igaaastaselt.

ROL Täiskogu võttis uuendatud tegevuskava 2022-2025 vastu oma 22.12.2021 otsusega nr 92 ja suunas selle heakskiitmiseks kohalike omavalitsusüksuste volikogudesse. Lõplik tegevuskava vastuvõtmine Rapla Vallavolikogus toimus 23.02.2022 otsusega nr.7. Volikogu otsuse lisana esitatud tegevuskavaga on võimalik tutvuda siin 

Rapla Vallavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 131 viidi tegevuskavas 2022-2025 sisse 5 muudatust. Muudatuste sisuga saab tutuvuda lisadokumendis.

Seotud Rapla Vallavolikogu ja komisjonide istungite protokollid:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimetaja: HEITI VAHTRA