24.04.20

 

ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISELE LAEKUNUD ETTEPANEKUD

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH VTK ettepanekud ja ettepanekutega arvestamise viisid.