14.06.24

Komisjonide koosolekud toimuvad  vastavalt vajadusele volikogu istungile eelneval nädalal üldjuhul üks kord kuus, kuid mitte vähem kui kord kvartalis. 

Eelarve- ja arengukomisjon

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 20. juunil 2024 algusega kell 17.00 Rapla riigimajas (Tallinna mnt 14) vallavalitsuse III korruse nõupidamisruumis 321.

PÄEVAKORD:
1. Rapla valla 2023. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/finantsjuht Küllike Orul)
2. Arvamuse andmine Rapla Vallakodanike Liidu ettepanekule Avis Utilitas Rapla korvpallimeeskonna premeerimiseks (komisjoni esimees Ain Täpsi)
3. INFORMATSIOON: Mälestusmärgi püstitamine metsavendadele Rapla kiriku parki (informatsiooni esitaja kultuuri- ja noorsootööspetsialist Helen Hints)

Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 17. juunil 2024 algusega kell 17.00 Järlepa lasteaias (Tammemäe 5, Järlepa küla).

PÄEVAKORD:
1. Lasteaed Sinilill 2024-2027 arengukava kinnitamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/haridusspetsialist Lea Leppik; Lasteaia Sinilill direktor Stella Heiberg)
2. INFORMATSIOON: Ülevaade haridusasutuste olukorrast (informatsiooni esitaja haridusspetsialist Lea Leppik)
3. Muud küsimused ja informatsioon (ringkäik lasteaias)

 

Kultuuri- ja spordikomisjon

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 19. juunil 2024 algusega kell 15.00 Rapla riigimajas (Tallinna mnt 14) vallavalitsuse III korruse nõupidamisruumis 321.

PÄEVAKORD:
1. Mittetulundusühingu Rapla Korvpallikooli tegevuse toetamine 2024–2026 aastal (eelnõu esitaja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Eesti Reformierakond, Valimisliit Sidus Rapla/volikogu liige Margus Jaanson)
2. Arvamuse andmine Rapla Vallakodanike Liidu ettepanekule Avis Utilitas Rapla korvpallimeeskonna premeerimiseks (komisjoni esimees Ilvi Pere)
3. INFORMATSIOON: Mälestusmärgi püstitamine metsavendadele Rapla kiriku parki (informatsiooni esitaja kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Helen Hints)
4. INFORMATSIOON: Valla ujumiskohtade heakorrast, omavalitsuste suvemängudest (informatsiooni esitaja spordi- ja tervisedenduse spetsialist Eveli Truia)

Majandus- ja keskkonnakomisjon

Majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 19. juunil 2024 algusega kell 17.00 Rapla riigimajas (Tallinna mnt 14) vallavalitsuse III korruse nõupidamisruumis 321.

PÄEVAKORD:
1. Luba vallavara kasutusse andmise konkursi korraldamiseks /Tallinna mnt 19, Kooli tn 4 ja Vesiroosi tervisepark, Rapla linn/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra)
2. Eratee avalikuks kasutamiseks määramata jätmine /Lõpemetsa küla, Rehe-Pätsi tee/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/teede spetsialist Andre-Andy Bernhardt)
3. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine /Kopramäe keskus/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
4. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine /Nurme kinnistu ja lähiala/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
5. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine /Nurgasalu/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
6. INFORMATSIOON: ASi TREV-2 Grupp ettepanek muuta Rapla Vallavolikogu 25.04.2024 otsust nr 28 „Arvamuse andmine Künka III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele" (informatsiooni esitaja keskkonnaspetsialist Liis Lillemets)
7. Muud küsimused ja informatsioon

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 18. juunil 2024 algusega kell 15.00 Rapla riigimajas (Tallinna mnt 14) vallavalitsuse III korruse nõupidamisruumis 321.

PÄEVAKORD:
1. Pilootprojekt esmatasandi tervishoiuteenuse osutaja leidmiseks Raplas perioodiks 01.09.2024 –31.08.2027 (informatsiooni esitajad Tervisekassa Raviteenuste osakonna spetsialistid Reelika Laht ja Laura Johanna Tuisk)
2. Muud küsimused ja informatsioon

Kogukonnakomisjon

Kogukonnakomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 18. juunil 2024 algusega kell 17.30 Rapla riigimajas (Tallinna mnt 14) vallavalitsuse III korruse nõupidamisruumis 321.

PÄEVAKORD:
1. Pilootprojekt esmatasandi tervishoiuteenuse osutaja leidmiseks Raplas perioodiks 01.09.2024–31.08.2027 (informatsiooni esitajad Tervisekassa Raviteenuste osakonna spetsialistid Reelika Laht ja Laura Johanna Tuisk, Rapla Perearstikeskuse esindaja) – lisamaterjal manuses
2. Kogukondlik valitsemisviis - Omavaheline suhtlemine külade ja omavalitsuse vahel (informatsiooni esitaja Rapla Valla Külade Ühenduse juhatuse liige Lys-Maria Vare)
3. Juuru Hooldekodu ümberpaigutamine Raplasse (informatsiooni esitaja Anne-Ly Pedaja)
4. Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2024 taotlusvoor: Kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamine ja elanikkonnakaitse (informatsiooni esitaja arendusjuht Heiti Vahtra)

Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjoni 2023. aasta töö kokkuvõte


Rapla Vallavolikogu 25. novembri 2021otsusega nr 66 ja 02. detsembri 2021otsusega nr 77 kinnitati revisjonikomisjon järgmises koosseisus:
Esimees: Alar Mutli
Aseesimees: Kuuno Ahlberg
Komisjoni liige: Andrus Tamm

Revisjonikomisjoni töövormiks on koosolek. Aktsepteeritud on ka osalemine veebi kaudu. Komisjoni koosolekud protokollitakse ja on avalikud.

Revisjonikomisjon kujundab seisukohad, mis vormistatakse otsustena. Kõik eriarvamused, ka need, mis esitatud peale koosolekut protokolli kooskõlastuse käigus, on lõppdokumendis välja toodud. Rapla Vallavalitsuse ega volikogu liikmete poolt ei ole senini komisjoni seisukohtade osas mingisugust tagasisidet laekunud.

2023. aastal on revisjonikomisjon käsitlenud järgmisi teemasid:

Ülevaade valla sisekontrolli 2022. aasta töödest
Rahanduse peaspetsilist Anneli Reissaar tegi ülevaate valla sisekontrolli poolt viimasel kahel aastal tehtust: 2022. aastal on teostatud sisekontrolli tööde järelkontroll 2021. aasta sisekontrolli töödes välja toodud riskide maandamisest; koostatud hallatavate asutuste administreerimise, kultuuri ja erisoodustuste kulude analüüs; kontrollitud ja antud ülevaade seotud isikutega tehtud tehingutest. Sisekontrolli analüüs „Tehingud seotud isikutega" on kinnitatud Rapla Vallavalitsuse 31.10.2022 korraldusega nr 538. Analüüsiga kontrolliti seotud isikutega tehtud tehinguid ja vastavust õigusaktidele aastal 2021. Seotud isikutena käsitleti vallavalitsuse liikmeid, hallatavate asutuste juhte, vallavolikogu ja komisjonide liikmeid, nendega seotud äriühinguid ja seotud isikuid. Analüüsi tulemusena ilmnes, et kõiki riske ei suudetud vältida. Realiseerunud riskide kohta on esitatud ettepanekud lahendusteks sh valla õigusaktide täiendamiseks, mis aitaks paremini rakendada huvide konflikti ennetavaid meetmeid. Lahendamata probleemidest on esile tõusnud munitsipaal- ja sotsiaalkorterite üürilepingutega seonduvad küsimused.
Sisekontrolli tulemused esitatakse vallavalitsusele ülevaatamiseks ja järelduste tegemiseks. Vallavalitsus annab konkreetsed suunised ja ülesanded probleemi lahendamiseks ning määrab vastutaja. Järelkontrolli käigus saadetakse asjaosalistele meeldetuletus riskiohust, vallavalitusele antakse uuesti ülevaade riskide maandamise tulemustest. Revisjonikomisjon kiitis sisekontrolli 2022. aasta tööde ülevaate heaks ja võttis teadmiseks.

SKA poolt tehtud ettekirjutus Rapla Vallavalitsusele
Sotsiaalkindlustusamet (SKA) esitas ettekirjutuse (kiri 23.05.2022 nr 5.1-3/17153-14) seoses 16.06.2021 algatatud haldusjärelevalvega Rapla Vallavalitsuses riigi poolt toimetulekutoetusteks eraldatud vahendite kasutamise õigus- ja eesmärgipärasuse üle. Järelevalves tuvastatud tulemused ja puudused akteeriti ning teostati kahel korral järelkontroll. Järelkontroll tuvastas, et Rapla Vallavalitsus ei ole jätkuvalt järginud aktis väljatoodud toimetulekutoetuse menetlusreegleid ja maksnud toetusi ilma vastava taotluseta. Ettekirjutusega kohustati tagada toimetulekutoetuse määramise ja maksmise menetlus sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud ulatuses tingimustel ja korras, täitmise tähtajaga 02.01.2023, vastasel juhul määrataks sunniraha 1500 eurot.
Sotsiaaltöö peaspetsialist Anne-Ly Pedaja edastas revisjonikomisjonile järelevalve 13.09.2021 koostatud akti, vastuskirja järelevalve aktile ning SKA vastuse ettekirjutuse täitmisest ja järelevalve lõpetamisest. Revisjonikomisjon võttis teadmiseks, et haldusjärelevalve käigus tuvastatud rikkumised on tänaseks täidetud.

Rapla Vallavalitsuse hankeplaan 2022. aastal
Vallasekretär Ülle Eesik-Pärn esitas komisjonile hankeplaani, mis on kinnitatud Rapla Vallavalitsuse 25.04.2022 korraldusega nr 199 ja muudetud 31.10.2022 korraldusega nr 537. Hankeplaanis on väljatoodud hangete eeldatavad maksumused, hanke korraldamise aeg, vastutajad ning rahastaja. Kinnitatud hankeplaan on osaliselt täidetud, osad hanked on ülekantud järgmisesse perioodi. Hankeplaani 2023. aastaks koosoleku toimumise ajaks pole veel kinnitatud. Vallasekretär andis täiendavaid selgitusi hangete hetkeseisust. Rapla valla hankekorra kohaselt on hangete korraldamise üheks eesmärgiks rahaliste vahendite läbipaistev kasutamine. Tekkis küsimus, miks ei korraldatud avatud hanget vallavalitsusele uute ruumide leidmiseks ega ka mööbli ostmiseks. Vallasekretär vastas tekkinud küsimustele. Komisjon jäi seisukohale, et ka juriidilise vastuolu puudumisel tuleks tagada valla rahaliste vahendite läbipaistev kasutamine. Revisjonikomisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku esitada kokkuvõte 2022. aasta hankeplaani täitmisest/hetkesesisust, tuues välja pooleliolevad ja läbiviidud hanked saadud maksumustega.

Õigusabikulude tellimine 2022. aastal
Vallasekretär Ülle Eesik-Pärn esitas revisjonikomisjonile kokkuvõtte valla õigusabi teenuste tellimisest 2022. aastal. Õigusabi teenuseid on 2022. aastal OÜ-lt Laesson & Partnerid sisse ostetud kokku 29 109,94 euro eest. Vallasekretär selgitas, millistes küsimustes on õigusabi teenust tellitud. Alates märtsist 2023 asus vallas tööle jurist, kes vajadusel nõustab ja saab edaspidi õigusabi anda, kuid pooleliolevaid vaidlusprotsesse ta üle ei võta. Revisjonikomisjon jäi seisukohale, et vallavalitsus peab edaspidi vajaduspõhise õigusabi teenuse tellimiseks korraldama riigihanke.

Arvamuse andmine Rapla valla 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandele
Pearaamatupidaja M. Toel andis ülevaate 2022. aasta valla konsolideeritud majandusaruandest tuues välja olulisemad finantsnäitajad ja muudatused võrreldes eelnevate perioodiga. Konsolideeritud majandusaasta aruanne sisaldab vallavalitsuse, 23 allasutuse ja kahte vallale kuuluva ettevõtte SA Rapla Spordirajatised ja AS Rapla Vesi majandustegevust. 2022. aastal alustas tööd Kaiu Kool, mis moodustati Lasteaed Triinutare liitmisel Kaiu Kooliga. Lõpetati Kaiu Muusikakooli tegevus. Perioodil 2022/2021 suurenesid tulud 0,6 miljonit eurot, 2021/2020 võrdluses suurenesid tulud 1,5 miljonit. Vähenesid inventari, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, sotsiaalteenuste ning meditsiini ja hügieenikulud. 2022/2021 suurenesid kulud 2,7 miljonit, 2021/2020 võrdluses suurenesid kulud 1,1 miljonit. Valla 2022 aasta tulem oli miinus 205 000 €.
Rapla valla 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne ja Rapla Vallavalitsus andis oma heakskiidu 29. mai 2023 istungil.
Komisjoni liikmed arutasid, milliseid kokkuhoiukohti peaks rakendama, et püsida edaspidi positiivses ja tasakaalustatud eelarves. Revisjonikomisjon kiitis Rapla valla 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne heaks ja esitas volikogule kinnitamiseks.

Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringu-toetuse andmise tingimuste ja korra alusel tehtud toimingute analüüs
Vallasekretär Ü. Eesik-Pärn andis ülevaate korra alusel tehtud toimingutest. Rapla valla eelarvest investeeringutoetuse taotlemise tingimusi ja korda elamuarenduspiirkondadele reguleerib Rapla Vallavolikogu 25. aprillil 2019. vastuvõtud määrus nr 10 „Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord". Seni on määruse alusel toetust saanud üks objekt (Mahlamäe 7, Raplas).
2020. aastal esitas Rapla valla elamuarenduspiirkondade toetuse taotluse Devalko OÜ. Rapla Vallavalitsuse 16. novembri 2020 korraldusega nr 561 rahuldati Devalko OÜ taotlus "Korterelamud Kuusiku tee 4, Rapla linn" ja sõlmiti 21.12.2020 toetuse kasutamiseks toetuse saajaga leping, tähtajaga 18 kuud arvates toetuslepingu sõlmimise kuupäevast. Toetuse väljamaksmise üheks oluliseks tingimuseks on, et taotluse aluseks olev objekt peab olema lõpetatud, esitatud kasutusteatis või saadud kasutusluba. Devalko OÜ on esitanud mitu taotlust tähtaja pikendamiseks, kuna korterelamute kasutusluba, mis on toetuse väljamakse tegemiseks eeltingimus, pole senini saadud.
Määrust on aga vahepeal muudetud (jõustus 04.10.2021) ja pikendatud taotleja teostatavate tööde/tegevuste perioodiga 24 kuud, mida on võimalik pikendada ühel korral kuni 6 kuu võrra. Rapla Vallavalitsuse 20.03.2023 istungil võeti vastu protokolliline otsus, et ettevõtjale on võimalik kohandada soodsamat regulatsiooni, kuna määrust on vahepeal muudetud ja tegevuste teostamise perioodi pikendati, et ettevõtja saaks võimaluse likvideerida toetuse väljamaksmist takistavad puudused hiljemalt 21. juuniks 2023. Toimus arutelu, kas määruse tingimusi ja sätteid peaks selgemalt välja tooma, muutma. Revisjonikomisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku analüüsida ja kaaluda määruse „Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord" muutmist.

Hinnangu andmine Rapla keskväljaku 2. etapi hankeprotsessile
Seoses keskväljaku 2. etapi hankega esitas revisjonikomisjon vallavanemale eelnevalt 4 küsimust, millele sai ka enne komisjoni koosolekut kirjalikud vastused. Vallavanem G. Villard selgitas Rapla keskväljaku 2. etapi hankeprotsessi olukorda ja vastas kohapeal kerkinud küsimustele. Uue hanke järgselt kujunes keskväljaku 2. etapi maksumuseks 2 063 612, 53 € (kallinemine 626 362, 09 €) ja omaosaluseks 913 812,18 € (oli planeeritud 287 450,09). Varem kavandatud töödele lisandus veel sadevetega kaasneva probleemi lahendamine, maksumusega 227 889,99€.
Komisjon juhtis tähelepanu asjaolule, et Riigi Tugiteenuste Keskus (RÜ) tuvastas hanke järelevalvemenetluse käigus, et puudus alus väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke korraldamiseks, sest hankija oli muutnud riigihanke esialgseid tingimusi oluliselt. Komisjon võttis info teadmiseks ja juhtis tähelepanu asjaolule, et valla ehitusobjektide lõplikud maksumused kipuvad võrreldes varasemate kogemustega planeeritust liiga palju kallimaks osutuma.
 

Kokkuvõtte koostas komisjoni esimees Alar Mutli

 

Lisad:
Revisjonikomisjoni protokoll 30.03.2023: siin
Revisjonikomisjoni protokoll 30.05.2023: siin

 

 

Toimetaja: IRMA KIRST