21.09.22

Vabad töökohad valla asutustes

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Rapla Varahalduse juhataja (koormus 1,0) ametikoha täitmiseks

Rapla Varahaldus on valla hallatav asutus, mille peamiseks ülesandeks  on vallavara haldamine, arendamine ja korrashoid. Rohkem infot kodulehel: https://raplavara.ee/
Rapla Varahalduse juhtaja peamised tööülesanded on: valla hallatava asutuse juhtimine, asutuse igapäevase töö korraldamine vallavara haldamise, korrashoiu ja arendamise osas.

Ametikoha tööülesanded on:
• asutuse ja selle meeskonna töö korraldamine, eelarve koostamine ja kontroll;
• hallatavate kinnistute ja ehitiste haldamise, nende heakorra tagamise ning regulaarse hoolduse korraldamine;
• teenuste või tööde hankimiseks hangete korraldamine;
• olla usaldusväärseks partneriks nii vallavalitsusele, -volikogule, koostööpartneritele kui ka vallakodanikele;
• valdkonna õigusaktide, standardite, IT süsteemide ning andmeturbe juhendite tundmine ja täitmine.

Sobid ametikohale, kui Sul on:
• kesk-eri või kõrgharidus;
• töökogemus kinnisvara haldamise ja majanduse valdkonnas;
• teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• meeskonnatööle orienteeritus, empaatiavõime, koostöövalmidus ja kõrge pingetaluvus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme;
• iseseisev mõtlemine, õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;
• sõiduki juhtimisõigus ja isikliku sõiduki kasutamise võimalus;
• projektijuhtimise ja riigihangete korraldamise kogemus.

Pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva + 5 tervisepäeva aastas;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• võimalust olla asutuse juhtimises piisavalt iseseisev tagamaks valla hallatava asutuse innovatiivne juhtimine ja koostöötav töökeskkond.

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, Google) kuni konkursi lõpptulemuseni;
• palgasoov.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Dokumendid, märksõnaga „Varahalduse juhataja", palume esitada 30. septembriks 2022 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
Lisainfo: abivallavanem Triin Matsalu, tel 5332 5604 või triin.matsalu@rapla.ee

****************

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi sotsiaaltöö peaspetsialisti ametikoha täitmiseks (koormus 1,0)

Sotsiaaltöö peaspetsialist on tippspetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla vallas sotsiaalteenuste arendamine, valdkonna tegevuste korraldamise koordineerimine ning koostöövõrgustiku loomine ja tegevuste koordineerimine tagamaks valla elanikele parem elukvaliteet ja toimetulek ühiskonnas. Sotsiaaltöö peaspetsialisti juhib valdkonna spetsialistide tööd, vastutab valdkonna arengu ja eesmärkide täitmise eest. (ametijuhend leitav rapla.kovtp.ee/ametnikud).

Kandidaadilt eeldame:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
• kõrgharidust ja erialast ettevalmistust;
• edukat meeskonna juhtimiskogemust;
• väga head eesti keele oskust nii kõnes kui kirjas;
• väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
• korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
• andmekaitsenõuete tundmist;
• oskust kasutada kontoritarkvara;
• head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
• oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas;
• valmisolekut töötada valla erinevates piirkondades (teenuskeskused).

Kasuks tuleb:
• töökogemus avalikus teenistuses riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• eelnev töökogemus sotsiaal- või sarnases valdkonnas;
• valdkondlikuks tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus (STAR, DHS Amphora);
• vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• sõiduki juhtimisõigus ja isikliku auto kasutamise võimalus.

Meie tagame Sulle:
• huvitava, mitmekesise ja vastutusrikka töö;
• võimaluse oma meeskonna tööd tulemustlikult juhtida;
• asjatundlikud ja pühendunud kolleegid;
• kaasaegsed töövahendid;
• haigushüvitise haigestumise teisest päevast;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi põhipuhkust 35 kalendripäeva ja 5 tasustatud tervisepäeva aastas, lühemad tööpäevad reedeti.

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, Google) kuni konkursi lõpptulemuseni;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Dokumendid, märksõnaga „Sotsiaaltöö peaspetsialist", palun esita hiljemalt 30. september 2022 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee
Lisainfo: Jüri Vaher, telefon 5389 2441, e-post juri.vaher@rapla.ee.

****************

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi logopeedi või eripedagoogi tähtajatu ametikoha täitmiseks.

Logopeedi või eripedagoogi töökoht kuulub vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus keskastme spetsialistide teenistusgruppi. Logopeed või eripedagoog hakkab tööle Rapla valla lasteaedades ja koolides. Peamised tööülesanded on  Rapla valla logopeedilist või eripedagoogilist abi vajavate laste välja selgitamine ja parima toetuse kavandamine koostöös lapsevanema, lasteasutuse ja vajadusel teiste spetsilistidega. Lapse arengu toetamine, lapsest lähtuva individuaalse õppekava koostamisele ja teostumisele kaasaaitamine, tundide ettevalmistamine ja läbi viimine, õpetajate ja lapsevanemate nõustamine ja juhendamine. Tegevust puudutava aruandluse ja dokumentatsiooni täitmine.

Kandidaadilt eeldame:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
• erialast magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni või erialast kutset;
• vastutustunnet, korrektsust ja täpsust;
• koostöövõimet ja head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet;
• õpi- ja otsustusvõimelisust, analüüsi- ja planeerimisoskust.

Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus sarnases valdkonnas;
• valdkondlikuks tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus;
• soov ametialaselt areneda ja ennast spetsialistina teostada;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Pakume sulle:
• perspektiiviga, huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• põhipuhkust 56 kalendripäeva;
• tööaega 35 tundi nädalas;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• paindlikku töökorraldust ja 5 tasustatud tervisepäeva aastas;
• sõidukompensatsiooni ametiülesannete täitmisel.

Konkursil osalemiseks esita:
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
• kirjalik avaldus koos palgasoovi ja motivatsioonikirjaga;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, google) kuni konkursi lõpptulemuseni.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Dokumendid märgusõnaga „Konkurss – logopeed/eripedagoog " palun esitada hiljemalt 23.09.2022 Rapla Vallavalitsusele aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee

Lisainformatsioon: haridusspetsialist Lea Leppik, tel 5561 5405 ja/või e-post lea.leppik@rapla.ee    

****************

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi sotsiaaltööspetsialisti (vanemapuhkuse asendaja) ametikoha täitmiseks (koormusega 1,0).

Sotsiaaltööspetsialist on keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla vallas sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine ning sotsiaaltoetuste määramine, kodanike nõustamine ja abistamine konkreetsetes sotsiaalsetes probleemides.

Kandidaadilt eeldame:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele
• vastavust sotsiaalhoolekande seaduses  kohaliku omavalitsuse üksuse sotsiaaltöötajale esitatud nõuetele;
• head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
• korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
• andmekaitsenõuete tundmist;
• oskust kasutada kontoritarkvara arvutiprogramme;
• head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
• oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas;
• valmisolekut tööülesandeid täita valla kõigis piirkondades;
• isikliku auto kasutamise võimalust.

Kasuks tuleb:
• töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• eelnev töökogemus sotsiaal- või sarnases valdkonnas;
• valdkondlikuks tööks vajalikke arvutiprogrammide kasutamise oskus (STAR);
• vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil.

Pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva + 5 tasustatud tervisepäeva aastas;
• asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
• kaasaegseid töövahendeid;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, Google) kuni konkursi lõpptulemuseni;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Dokumendid märgusõnaga "Konkurss - sotsiaaltööspetsialist", palun esitada 23.09.2022 Rapla Vallavalitsuse aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee.
Lisainfo: piirkonna koordinaator Sven Murula, telefon: 5699 5462 ja/või e-post: sven.murula@rapla.ee
 

****************

 

Alu Kool kuulutab välja konkurssi LASTEAIAÕPETAJA ametikoha täitmiseks.
Ootame Sind kandideerima, kui oled rõõmsameelne, hea pingetaluvusega, kohusetundlik ning  Sul on valmisolek meeskonnatööks ja lasteaiaõpetaja ametikohale vastav kvalifikatsioon.
Pakume:
• kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid
• sõbralikke kolleege
• enesearendamise võimalusi
Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel
Avaldus, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ja CV saata 19. septembriks 2022 aadressile Keskuse tee 4, 79601, Alu, Rapla vald või e-postiga kristiine@alulakool.edu.ee
Info telefonil 5690 6778.

****************

noortekeskuse töökuulutus

***************************

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised

CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee