13.05.22

Vabad töökohad valla asutustes

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi logopeedi või eripedagoogi tähtajatu ametikoha täitmiseks.

Logopeedi või eripedagoogi töökoht kuulub vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus keskastme spetsialistide teenistusgruppi. Logopeed või eripedagoog hakkab tööle Rapla valla lasteaedades ja koolides. Peamised tööülesanded on  Rapla valla logopeedilist või eripedagoogilist abi vajavate laste välja selgitamine ja parima toetuse kavandamine koostöös lapsevanema, lasteasutuse ja vajadusel teiste spetsilistidega. Lapse arengu toetamine, lapsest lähtuva individuaalse õppekava koostamisele ja teostumisele kaasaaitamine, tundide ettevalmistamine ja läbi viimine, õpetajate ja lapsevanemate nõustamine ja juhendamine. Tegevust puudutava aruandluse ja dokumentatsiooni täitmine.

Kandidaadilt eeldame:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
• erialast magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni või erialast kutset;
• vastutustunnet, korrektsust ja täpsust;
• koostöövõimet ja head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet;
• õpi- ja otsustusvõimelisust, analüüsi- ja planeerimisoskust.

Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus sarnases valdkonnas;
• valdkondlikuks tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus;
• soov ametialaselt areneda ja ennast spetsialistina teostada;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Pakume sulle:
• perspektiiviga, huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• põhipuhkust 56 kalendripäeva;
• tööaega 35 tundi nädalas;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• paindlikku töökorraldust ja 5 tasustatud tervisepäeva aastas;
• sõidukompensatsiooni ametiülesannete täitmisel.

Konkursil osalemiseks esita:
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
• kirjalik avaldus koos palgasoovi ja motivatsioonikirjaga;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks;
• kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, google) kuni konkursi lõpptulemuseni.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 21.08.2022.

Dokumendid märgusõnaga „Konkurss – logopeed/eripedagoog" palun esitada hiljemalt 15.05.2022 Rapla Vallavalitsusele aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee

Lisainformatsioon: Jüri Morozov, tel 5389 2441 ja/või e-post: juri.morozov@rapla.ee   

****************

Rapla Lasteaed Kelluke kutsub oma tegusasse ja rõõmsameelsesse perre tööle osalise tööajaga lasteaiaõpetaja (0,8 a/k)

Pakume kaasaegset töökeskkonda, toetavat meeskonda, erialaseid täiendkoolitusi, loomevabadust ja avatust uutele ideedele.
Tööle asumise aeg 1. august 2022. a
Motiveeritud avaldus, CV, haridust ja täiendkoolitust tõendavad dokumendid esitada aadressil kelluke@kelluke.edu.ee hiljemalt 25. mai 2022
Lisainfo telefonil 5018373.

 

****************

 

Kaiu Põhikool võtab avaliku konkursi korras uuest õppeaastast tööle:
• inglise keele õpetaja, täiskoht
• töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, 6 tundi,
Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 14. juuniks 2022. a. aadressil direktor@kaiu.edu.ee.
Tööle asumine alates 15. augustist.
Lisainfo +3725274283.

 

 

****************

Kabala Lasteaed-Põhikool võtab tööle õppejuhi põhikoolis ja lasteaias.

Tööülesanded

Koostöös pedagoogidega kooli ja lasteaia õppetöö planeerimine ja korraldamine.

Koostöös pedagoogidega ja direktoriga metoodilise töö ning koolituste planeerimine, analüüsimine ja korraldamine.

Õppe- ja kasvatustööga seotud dokumentatsiooni täitmine.

Ainete töökavade kogumise koordineerimine ja ülevaatamine, esitamise koordineerimine.

Koostöös HEV-koordinaatoriga õpilaste individuaalsete õppekavade kogumise koordineerimine ja ülevaatamine, esitamise koordineerimine.

Põhikooli ja lasteaia õppe- ja kasvatustöö arendamine, sh töökoosolekute planeerimine ja korraldamine.

Koostöö huvigruppidega (õpilased, õpilasesindus, lapsevanemad, hoolekogu jm).

Nõuded kandidaadile

 • Töökogemus samal ametialal vähemalt 1 aasta.
 • Magister (juhtimine ja haldus; kasvatusteadus, pedagoogika, haridus).
 • Nõutud sertifikaadid/tunnistused: õpetaja.
 • Nõutud keeled: eesti keel kõnes C1 - väga hea, kirjas C1 - väga hea.
 • Soovituslikud keeled: vene keel kõnes B1 - keskmine, kirjas B1 - keskmine; inglise keel kõnes B1 - keskmine, kirjas B1 - keskmine. Soovituslikest keeltest peab vähemalt ühte valdama.
 • B - kategooria juhtimisõigus.
 • Arvutioskus: spetsialisti tase.
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamine, kusjuures tavakasutajana:

-oskus kasutada IKT riist- ja tarkvara, sh õpiprogramme ja veebipõhiseid õpikeskkondi;

-IKT-põhise aktiiv- ja projektõppe põhimõtete ja metoodikate tundmine;

-oskus valmistada elektroonilisi ja veebipõhiseid õppematerjale;

-oskus leida infot, materjale refereerida ja nendele viidata;

-oskus kasutada erinevaid IKT vahendeid tööde vormistamiseks ja esitamiseks;

-IKT kasutamisega seonduvate ohtude tundmine enda ja õpilaste tervisele, oskus neid vältida õppeprotsessis.

 • Oskus pidada läbirääkimisi; algatusvõime; emotsionaalne eneseteadlikkus/stabiilsus; empaatia; juhtimise ja arengute edendamise oskus; koostöövalmidus/suhtlemisvalmidus; pingetaluvus; oskus operatiivselt tegutseda; prioriteetide seadmise oskus; tolerantsus; vastutustunne; viisakus; korrektsus.

Omalt poolt pakume

Konkurentsivõimeline töötasu

Enesearendamise võimalused

Koostöövalmis kollektiiv nii lasteaias kui põhikoolis

Asutuse tõhusa arengu elluviimises kaasarääkimine

Mitmekülgne ja arendav töö

Arenev töökeskkond ja töövahendid

Väga toredad õpilased (meil on väike kool 64 õpilast ja lasteaed 72 last)

Toetav tööandja ja mentor sisseelamise perioodil

Mitteformaalsed meeskonna õpiüritused ja väljasõidud

Asukoht:  Rapla maakond, Rapla vald, Kabala küla, Kabala kool, Rapla maakond, Rapla vald, Lipa küla, Rapla maakond, Rapla vald, Purku küla, Purku koolimaja.

Vabade töökohtade arv:  1

Töötasu:  Töötasus lepitakse kokku läbirääkimiste teel. Töötasu määramisel lähtutakse kandidaadi kvalifikatsiooninõuetele vastavusest ja/või eelnevatest kogemustest.

Tööaeg:  täistööaeg. Tööd on võimalik korraldada paindliku graafikuga ning võimalusel üks kodukontori päev nädalas.

Töösuhte kestus:  tähtajatu

Tööle asumise aeg:  22.08.2022.

Konkursi korras soovime leida vastutustundlikku ja meeskonnatööd austavat õppejuhti, kellega alustame koostööd 2022/2023 õppeaastal. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni.

Kandideerimiseks palume esitada digiallkirjastatud dokumendid:

*  CV

*  motivatsioonikiri või lühivideo (kuni 3 minutit), milles tutvustate enda nägemust edumeelsest õppejuhist kogukonnakoolis ja lasteaias

*  avaldus koos palgasooviga

*  haridust tõendavate või hariduse omandamise dokumentide koopia

*  muud kandidaadi enda poolt soovitud dokumendid/materjalid

Digiallkirjastatud kandideerimise dokumendid palume saata e-posti aadressile kool@kabala.edu.ee.

Kandidaadid läbivad dokumendi ja vestlusvooru, millest võtab osa kuni neljaliikmeline komisjon. Lisainfo saamiseks pöörduge julgesti: Pille Lille, Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor, tel 51900751, e-post: direktor@kabala.edu.ee

Kandideerimise tähtaeg:  23.05.2022.

Vajalikud dokumendid:  motivatsioonikiri, CV, muu (Haridust tõendavate dokumentide koopiad, avaldus ja kandidaadi enda soovil muud dokumendid.)

Kontakt:  Pille Lille, Asutuse esindusõiguslik isik, telefon: 55592975, e-mail: direktor@kabala.edu.ee.

Kandideerimiskeskkonna link: https://www.tootukassa.ee/toopakkumised/643393

****************

 

Kabala Lasteaed-Põhikool võtab tööle kehalise kasvatuse õpetaja põhikooli liitklassides.

Tööülesanded:

Kehalise kasvatuse õppetöö korraldamine põhikooli 1.-9. klasside õpilastele (1.-2. kl, 3. kl, 4.-5. kl., 6.-9. kl poisid ja 6.-9. kl tüdrukud);

Õpilaste spordivõistlustes osalemise korraldamine;

Õpilaste ja töötajate tervisliku elustiili ja aktiivse liikumise harjumuste edendamine; Koolielu arendustegevustes osalemine;

Tervist edendava kooli tegevuste eestvedamine.

Nõuded kandidaadile:

 • Magister.
 • Nõutud keeled: eesti keel kõnes C1 - väga hea, kirjas C1 - väga hea. B - kategooria juhtimisõigus.
 • Ootame oma kollektiivi sõbralikku õpetajat, kelle haridus vastab kvalifikatsiooninõuetele või on omandamisel, või on eelnevaid kogemusi kehalise kasvatuse õpetajana.

Omalt poolt pakume:

 • särasilmsed ja uudishimulikud õpilased ja lasteaia lapsed
 • toetav juhtimiskultuur
 • arendustegevustes kaasarääkimine
 • professionaalse ja isiksusliku arengu toetamine
 • ühtehoidev ning hooliv meeskond ja kogukond
 • looduslikult kaunis inspireeriv keskkond

Asukoht: Rapla maakond, Rapla vald, Kabala küla.

Vabade töökohtade arv: 1

Töötasu: Töötasus lepitakse kokku läbirääkimiste teel.

Töötasu määramisel lähtutakse kandidaadi kvalifikatsiooninõuetele vastavusest ja/või eelnevatest kogemustest.

Tööaeg: osaline (0,550). 13 kontakttundi nädalas põhikoolis 1.-9. klassides. Tööd ehk tunniplaani graafiku saab korraldada paindlikult.

Soovi korral on võimalik lisaks:

 • 6 tundi liikumisõpetust lasteaias liitrühmades
 • 3 tundi inimeseõpetuse ainetunde 5.-8. klassides
 • huviringi juhendamine.

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööle asumise aeg: august 2022.

Kandideerimise info

Konkurssi korras soovime leida särasilmset, vastutustundlikku ja tervisliku eluviisi edendavat õpetajat, kellega alustame koostööd 2022/2023 õppeaastal. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni.

Kandideerimiseks palume esitada:

 • CV
 • motivatsioonikiri või lühivideo (kuni 3 minutit), milles tutvustate enda nägemust Tervist Edendavast Koolist
 • avaldus koos palgasooviga
 • haridust tõendavate või hariduse omandamise dokumentide koopia
 • muud kandidaadi enda poolt soovitud dokumendid/materjalid Digiallkirjastatud kandideerimise dokumendid palume saata e-posti aadressile kool@kabala.edu.ee.

Kandidaadid läbivad dokumendi- ja vestlusvooru, millest võtab osa kuni neljaliikmeline komisjon. Lisainfo saamiseks pöörduge julgesti: Pille Lille, Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor, tel 51900751, e-post: direktor@kabala.edu.ee

Kandideerimise tähtaeg: 23.05.2022.

Vajalikud dokumendid: motivatsioonikiri, CV Haridust tõendavad dokumendid, avaldus ja kandidaadi enda soovil muud dokumendid.

Kontakt: Pille Lille, direktor, telefon: 51900751, e-mail: direktor@kabala.edu.ee.

Kandideerimiskeskkonna link: https://www.tootukassa.ee/toopakkumised/639541

 

 

****************

Lasteaed Sinilill kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja ametikohale.
Otsime oma meeskonda vahvate ideedega, teotahtelist ja loovat õpetajat.

Lasteaed pakub:
• põnevat ja vaheldusrikast tööd lastega;
• väljakutseid ja arenguvõimalusi.

Tööleasumise aeg: 1. september 2022.

Tööleping on tähtajaline (vanemapuhkusel viibiva töötaja asendamine).

Töökoht asub lasteaia Juuru majas (Muuseumi tn 3, Juuru alevik, Rapla vald).

Sooviavaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata
1.augustiks 2022 e-aadressil sinilill@rapla.ee

Info telefonil 5191 0055.

****************

 

Rapla Vesiroosi Kool võtab tööle:

klassiõpetaja
eriklassi õpetaja
inglise keele õpetaja
saksa keele õpetaja
matemaatikaõpetaja
psühholoogi

Kandideerimiseks palume saata avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 25. aprilliks 2022 aadressil vesiroos@vesiroos.edu.ee
Tööleasumise aeg augustis 2022.  Lisainfo jaan.reimund@vesiroos.edu.ee

 

****************

Rapla Kesklinna Kool kuulutab välja konkursi järgnevatele ametikohtadele:

Logopeed 0,5 - 1,0 kohta
Eripedagoog 1,0 kohta
Psühholoog 1,0 kohta                  
Vene keele õpetaja 0,3 kohta  (osaline koormus)
Eesti keele õpetaja 0,5 – 1,0 kohta 
Matemaatika õpetaja 1,0 kohta
Klassiõpetaja 1,0 kohta

Pakkumisi ootame 23. aprillini 2022.a.
Tööle asumise aeg – uuest õppeaastast.
Taotlus (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume saata aadressile direktor@rkk.edu.ee
Lisainfo telefonil 50 61 322
 

****************

Alu Kool: Lasteaiaõpetaja, kes Sa oled särasilmne ja lapsi armastav ning  otsid uusi väljakutseid.
Alu Kooli Mürakarude rühm ootab Sind õpetajaks.
Kandideeri meile kui
Sinu haridus vastab lasteaiaõpetaja kvalifikatsioonile;
Sulle sobib ühe õpetaja ja kahe assistendiga töökorraldus;
Sulle meeldib suhelda  vanemate ja kolleegidega
Sa oled uuendusmeelne ja avatud;
Sa hindad meeskonnatööd;
Sinus on lapsemeelsust ja mängulusti.

Ootame Sinu avaldust, CV ja kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente hiljemalt 15. maini  e-posti aadressile kool@alulakool.edu.ee või Alu Kool, Keskuse tee 4, Alu 79601, Rapla vald.

Täiendav info 5569 4827 - direktor Ülle Riisalu
Tööle asumine 1.augustil 2022.a
 

****************

Juuru Eduard Vilde Kool otsib oma meeskonda

klassiõpetajat

töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajat

füüsika õpetajat

keemia õpetajat

kehalise kasvatuse õpetajat

ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajat

loodusainete õpetajat

eesti keele ja kirjanduse õpetajat

väikeklassi õpetajat

eripedagoogi.

Tööle asumise aeg 23. augustil 2022

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, elulookirjeldus haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume saata hiljemalt 19. mail aadressile: kool@juuru.edu.ee

Lisainfo telefonil 5885 9097

 

 

***************************

 

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised

CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee