10.01.23

Vabad töökohad valla asutustes


Rapla Vallavalitsus
kuulutab välja avaliku konkursi teede spetsialisti (1,0) ametikoha täitmiseks

Ametikoha eesmärk on Rapla valla teetööde kavandamine, ehitamine ja uuendamine, sh teede, tänavate, sildade ning seonduvate rajatiste projekteerimise, ehitamise, remondi ja hoolduse korraldamine ning nendeks tegevusteks vajalike riigihangete ja pakkumusmenetluste läbiviimiseks vajaliku tehnilise dokumentatsiooni koostamine, pakkumusmenetluste läbiviimise korraldamine ning sõlmitud lepingute täitmise järelevalve, teehoiukava ja teiste teehoidu käsitlevate arengudokumentide eelnõude väljatöötamise korraldamine, projektide ja planeeringute läbivaatamine, vajadusel märkuste esitamine ja kooskõlastamine oma pädevuse piires, liikluse, parkimise ning teeregistriga seotud toimingute korraldamine, optimaalse liikluskorralduse tagamine, liikluskorraldusvahendite (liiklusmärgid, teekattemärgistus, künnised, piirded jms) paigaldamise ja hoolduse korraldamine, valla teedel ja tänavatel erakorraliseks veoks või sõiduks erilubade taotluste menetlemine ja lubade väljastamine vastavalt kehtestatud korrale, eraomandis olevate avalikus kasutuses olevate teede kohta maaomanikega tee avaliku kasutamise lepingute sõlmimise korraldamine.

Edukal kandidaadil on:

 • vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
 • erialane kõrg- või kutseharidus (teede ehituse/liiklusohutuse valdkond) või vähemalt viieaastane kogemus teede ja tänavate projekteerimise või teedeehituse valdkonnas;
 • tööks vajaliku seadusandluse väga hea tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • korrektsus ja täpsus asjaajamises;
 • oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme;
 • oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Tuleb kasuks, kui Sul on:

 • varasem töökogemus avaliku sektori ametiasutuses;
 • varasem töökogemus teede ehituse valdkonnas;
 • dokumendihaldusprogrammi Amphora kasutamisoskus.

Kui võtad väljakutse vastu, siis pakume Sulle:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • enesearengu võimalusi;
 • asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
 • paindlikku töökorraldust ja osalist kaugtöö võimalust pärast katseaja lõppu.
 • põhipuhkus 35 kalendripäeva aastas + 5 tervisepäeva;
 • haigushüvitist haigestumise teisest päevast.

Konkursil osalemiseks esita järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
 • kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, google) kuni konkursi lõpptulemuseni;
 • elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
 • avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Dokumendid, märksõnaga "Teede spetsialist", saada hiljemalt 31. jaanuaril 2023 digiallkirjastatult elektronposti aadressile rapla@rapla.ee või postiga aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla.

Lisainfo: Gert Villard, telefon 517 7645, e-post vallavanem@rapla.ee.

* * * * * *

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised
CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee