« Tagasi

Kokkuvõte 26. mai vallavolikogu istungist

Saadi ülevaade rändnäituse „Kodukoha kompass" analüüsitulemustest ja Rapla elanike tagasisidest.

Kinnitati Hagudi Põhikooli arengukava 2022 – 2024.

Viidi läbi Rapla valla arengukava 2018–2025 muutmise I lugemine.

Kehtestati Rapla Vallavalitsuse põhimäärus.

Tunnistati Rapla Vallavolikogu 27.08.2015 otsusega nr 33 kehtestatud Rapla linnas asuva Nõiamäe kinnistu ja Väljataguse külas asuva Harri kinnistu detailplaneering osaliselt kehtetuks: osa Mihkli maaüksusest ja Tähesaju tee 10 maaüksus.

Tunnistati Rapla Vallavolikogu 25. jaanuari 2018 otsus nr 12 „Volituste andmine vallavalitsusele planeerimisseadusest tulenevate ülesannete täitmiseks" kehtetuks.

Määrati Raplas, Alus, Hagudis, Kuusikul, Kaius ja Juurus, Järlepal, Maidlas, Kuimetsas, Kodilas, Iiras, Valtus ja Uuskülas vee-ettevõtjaks AS Rapla Vesi.

Kinnitati Alar Mutli kogukonnakomisjoni liikmeks.

Istungit on võimalik järelvaadata valla veebilehel:

PÄEVAKORRAS:

  1. Informatsioonina ülevaade rändnäituse „Kodukoha kompass" analüüsitulemustest ja Rapla elanike tagasisidest https://kogu.ee/kodukoha-kompass/ (ettekandja SA Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga)
  2. Hagudi Põhikool 2022-2024 arengukava kinnitamine (eelnõu esitaja vallavalitsus/abivallavanem Jüri Morozov; Hagudi Põhikooli direktor Lea Vendik)
  3. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine I lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/arendusjuht Heiti Vahtra; finantsjuht Küllike Orul)
  4. Rapla Vallavalitsuse põhimäärus II lugemine (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallavanem Gert Villard; vallasekretär Ülle Eesik-Pärn)
  5. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine /Nõiamäe/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela)
  6. Rapla Vallavolikogu 25. jaanuari 2018 otsuse nr 12 „Volituste andmine vallavalitsusele planeerimis-seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks" kehtetuks tunnistamine (eelnõu esitaja volikogu liige Margus Jaanson/majandus- ja keskkonnakomisjoni esimees Margus Jaanson)
  7. Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine /Rapla Vesi AS/ (eelnõu esitaja vallavalitsus/vallavanem Gert Villard)
  8. Rapla Vallavolikogu 2. detsembri 2021 otsuse nr 72 „Rapla Vallavolikogu kogukonnakomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine (eelnõu esitaja kogukonnakomisjon/komisjoni esimees Anne Kalf)

Päevakorra eelnõud siin