Kuusiku tee 11 osaline kehtetuks tunnistamine

Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega nr 55 kehtestati Rapla linnas asuva Kuusiku tee 11 kinnistu ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli ühendada ümbritsevate teede ja elamukrundi vahel olnud jäätmaad Kuusiku tee 11 elamukrundiga ning määratleda krundi ehitusõigus. Detailplaneeringuga nähti ette jäätmaadest ajutise krundi moodustamine ja selle liitmine elamukrundiga. Detailplaneeringuga kavandati munitsipaalomandis 6692084 Edela tänava (katastritunnus 66901:001:0496) täiendav jagamine. Puudutatud maaomanike hinnangul puudub jagamiseks igasugune vajadus. Detailplaneeringu eesmärgid on saavutatavad ilma selleta. Kuna Edela tänava maaüksuse osas puudub detailplaneeringuga kavandatud lahenduse elluviimise vajadus, on otstarbekas detailplaneering selles osas tunnistada kehtetuks. 

Kehtetuks tunnistamise eelnõule korraldati arvamuskorje puudutatud maaomanike ja puudutatud ametite ringis. Puudutatud maaomanikud kinnitasid nõusolekut planeeringu osalise kehtetuks tunnistamisega. Kirjalikud arvamused laekusid Kuusiku tee 11 maaomanikelt, Maa-ametilt ja Rahandusministeeriumilt.

Rapla Vallavolikogu 16. detsembri 2021 otsusega nr 93 tunnistati Kuusiku tee 11 detailplaneering osaliselt kehtetuks.

skeem