Riidepunkti konteinerid ei ole prügikastid!

Austatud vallakodanikud

Tuletame meelde, et MTÜ Riidepunkt kogub puhtaid ja terveid tekstiilesemeid, mida saab uuesti kasutusse suunata. Katkised ja määrdunud tekstiilesemed palume viia Mäepere jäätmejaama. Samuti palume täitunud riidekonteinerite juurde riidekotte mitte jätta, sest Eesti ilm on muutlik ja vettinuid tekstiilesemeid ei ole kellelegi vaja.

Vastavalt Rapla valla jäätmehoolduseeskirja § 16 lg 2 sättele tuleb olmejäätmed sorteerida nende tekkekohas liigiti.

Teave jäätmejaama ja jäätmemahutite asukohtade kohta ning informatsioon, millist liiki jäätmeid jäätmejaama viia, on avaldatud Rapla valla kodulehel.

Rapla valla heakorraeeskirja kohaselt tuleb avaliku ruumi kujundamisel arvestada kvaliteetse ruumiloome põhimõtetega, kus lahendus on rikastav ja esteetiline ning hästi toimiva elukeskkonna kogemust pakkuv.

Eeskirjades sätestatud nõuete rikkumise eest võib kohtuväline menetleja rikkujat karistada rahatrahviga "Jäätmeseaduse" ja Pakendiseaduse" alusel väärteomenetluse korras.