Lugupeetud jõeäärsete kinnistute omanikud!

Rapla Vallavalitsus palub kontrollida Maa-ameti kaardirakenduse abil, kas teile kuuluvad rajatised ja ehitised asuvad ikka teie kinnistute piirides?

Rapla Vallavalitsuse poole pöördus Keskkonnaameti järelevalvet teostav inspektor, kes juhtis meie tähelepanu ehitistele, mis on rajatud jõe kallasrajale. Ühiskontrolli käigus tuvastasime, et Rapla linnas on mitmete kinnistute omanikud korrastanud jõe kalda kinnistupoolse külje, kuid selle käigus rajanud ka aia, istutanud heki või ehitanud mõne väiksema ehitise kallasrajale või valla maale.

Selline tegevus ei ole lubatud. Rapla Vallavalitsus kutsub ülesse kõiki jõeäärsete kinnistute omanikke kontrollima oma kinnistute piire ning eemaldama kallasrajale ja vallale kuuluvale munitsipaalmaale rajatud ehitised ja aiad.

Veeseaduse § 119 lg 2 p 2 sätestab, et väiksematel järvedel, jõgedel, ojadel, allikatel, kanalitel, peakraavidel ja maaparandussüsteemide avatud eesvooludena kasutatavatel vooluveekogudel, on veekaitsevööndi ulatuseks veekaitsevööndi arvestamise lähtejoonest - kümme meetrit. Kallasraja laiust arvestatakse lamekaldal keskmise veeseisu piirjoonest ja kõrgkaldal kaldanõlva ülemisest servast, lugedes viimasel juhul kallasrajaks ka vee piirjoone ja kaldanõlva ülemise serva vahelist maariba. Kallasraja laius on veekogudel 4 meetrit. Suurvee ajal, kui kallasrada on üle ujutatud, peab kaldariba, mida mööda võib vabalt ja takistamatult veekogu ääres liikuda, olema vähemalt 2 meetri laiune.

Rapla vallas ei ole ehitustegevus jõekaldast lubatud lähemal kui 50 meetrit. Varasemalt kehtestatud detailplaneeringute alusele võib see mõne meetri võrra erineda. Tüüpilisteks eksimusteks on aedade ehitamine veepiirini, vaateplatvormi ehitamine jõekaldale ja hõljuk platvormide või ujuksildade jõele asetamine.

Jõe äärde ehitatud rajatiste ja ehitiste seaduslikust hakkan kontrollima 2022. aasta sügisest. Seetõttu kutsungi kõiki teid, meie jõeäärsete kinnistute omanikke, kriitilise pilguga üle vaatama oma rajatud ja ehitatud ehitiste asukohad.

 

Marge Mäekivi

Rapla Vallavalitsuse
järelevalvespetsialist