5.07.24

Sotsiaalabi Rapla vallas

Sotsiaaltöötajate täiendav vastuvõtt piirkondades

Sotsiaaltöötajate täiendav vastuvõtt juulis 2024 Rapla Keskraamatukogu haruraamatukogudes:
Kuimetsas neljapäeval, 11.07 kella 12.00–13.00
Vahastus teisipäeval, 16.07 kella 12.00–13.00
Järlepas kolmapäeval, 10.07 kella 12.00 - 13.00

 

Milline on sotsiaalabi Rapla vallas?

Oma valla inimeste parema iseseisva toimetuleku toetamiseks pakub Rapla vald lisaks nõustamisele vajaduspõhist sotsiaalabi sotsiaaltoetuste ja -teenustena.

Loe täpsemalt sotsiaalabi andmise korrast

Kõikide sotsiaalvaldkonda puudutavate eeskirjade ja kordadega saab tutvuda siin.

Kes saab sotsiaalabi (sotsiaaltoetusi ja – teenuseid)?

Teenuse osutamine ja toetuse maksmine korraldatakse ja tagatakse isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rapla vald või kes vältimatu abi vajamise ajal viibib valla haldusterritooriumil ja kelle elukohta ei saa kindlaks määrata.

Isikule, kes abi vajamise ajal viibib valla haldusterritooriumil ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on väljaspool Rapla valda, korraldatakse teenuse osutamine ja muu abi andmine kooskõlastatult abi vajaja rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsusega.

Mida sotsiaalabi saamiseks tuleb teha?

Sotsiaaltoetuse või -teenuse taotlemiseks tuleb esitada vastav taotlus. Taotluse saab esitada e-kirja teel rapla@rapla.ee või sotsiaaltööspetsialisti kaudu. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid on siin.

Taotlus peab sisaldama lisaks abivajadust põhjendavatele tõestele andmetele ka dokumente ja muid tõendideid, mis on vajalikud teenuse või toetuse saamise õiguse väljaselgitamiseks. Taotlusele tuleb lisada ka info leibkonna majandusliku olukorra ning olemasoleva tugivõrgustiku toetusvõimekuse ja võimaluste kohta.

Kuidas sotsiaalabi määratakse?

Sotsiaalabi vajaduse ja ulatuse välja selgitamisel ning abi taotlemisel abistavad vajadusel sotsiaaltöö- ja lastkaitsespetsialistid.

Spetsialistid hindavad abivajadust, selgitades välja parima asjakohase abi abivajaja iseseisvaks toimetulekuks ja oma elu korraldamiseks.

Taotlus ja abivajaduse hindamine on aluseks hoolekandekomisjonile sotsiaalabi taotluse menetlemisel, va toimetulekutoetuse puhul.

Hoolekandekomisjon otsustab sotsiaalabi määramise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase
taotluse saamise päevast arvates. Otsusest teavitatakse taotlejat hiljemalt viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest, taotluses näidatud teatavakstegemise viisil ning määratud toetus makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

Hea teada!

♦ ♦ ♦

Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Loe täpsemalt siit.

♦ ♦ ♦

Ohvriabi logo

♦ ♦ ♦

bänner omastehoolduse lehele

 

♦ ♦ ♦

Koduandur - meelerahu Sulle ja Sinu lähedasele!bänner koduanduri lehele

♦ ♦ ♦

logo

Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Rapla vallas leiate SIIT

♦ ♦ ♦

 

bänner eludementsusega.ee lehele

 

naiste tugikeskus

 

 

plakat

 

MEDI Häirenuputeenus

Medi häirenuputeenuse toimimise põhimõte on lihtsalt arusaadav - kui juhtub õnnetus või terviserike, saate nupuvajutusega kutsuda abi.

Abi pakuvad teile teie lähedased ja saate soovil kutsuda endale appi ka kiirabi, päästeameti või politsei.

Häirenuputeenus pakub kindlustunnet nii teile kui ka teie kõigile lähedastele – abi on alati ühe nupuvajutuse kaugusel!

MEDI nõuandeliin: +372 661 8181 | e-post: info@medi.ee;  www.medi.ee

pilt häirenupust

 

 

Abitaja - suhtlemis- ja nõustamisteenus üksikutele eakatele ja erivajadustega inimestele
Abitaja logo

vaimse tervise nõustamise plakat

bänner töömaja lehele