Reovee kohtkäitlus

 

Omapuhasti rajamine:

Isikliku majapidamise tarbeks omapuhasti rajamisel tuleb esmalt veenduda, et omapuhasti rajamine kinnistule on lubatud. Rajamise soov tuleb esitada vallavalitsusele ehitusteatisega läbi Ehitisregistri koos:

1) kinnistu ajakohase asendiplaaniga, millele on lisaks omapuhastile ja selle kujale kujale märgitud ka kinnistul asuvat ehitist teenindav veehaare koos hooldus- või sanitaarkaitsealaga, põhjavee liikumissuund ning naaberkinnistu veehaare koos hooldus- või sanitaarkaitsealaga, et vältida imb- või filtersüsteemi rajamist ka teiste lähedal asuvate veehaarete mõjualasse;

2) seletuskirjaga, kus on väljatoodud andmed omapuhasti toimesüsteemist ja sätted koos selgitustega veeseadusest ja selle rakendusaktidest tulenevate nõuete täitmise kohta heitvee pinnasesse või suublasse juhtimisel;

3) naaberkinnistu omanikuga sõlmitud kirjalik kokkulepe, kui omapuhasti kuja ulatub naaberkinnistule.

Reoveepuhasti kasutusele võtmiseks esitatakse vallavalitsusele kasutusloa taotlus läbi Ehitisregistri.

Reoveepuhasti, jõudlusega alla 5 m3 ööpäevas, rajamiseks esitatakse vallavalitsusele ehitusteatis (vt Ehitisregister, https://www.mkm.ee/et/ehitisregister) ja ehitusprojekt.