Puurkaevud

Puurkaevu rajamine

Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid on kehtestatud keskkonnaministri 09.07.2015 määrusega nr 43.

 

Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine omavalitsusega 

Kooskõlastamiseks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus (docx) ja planeeritava puuraugu asukohaskeem. 

Kohalik omavalitsus arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi. Kohalik omavalitsus kooskõlastab puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest arvates.

 • Kui kohalik omavalitsus on taotlejale väljastanud puurkaevu asukoha kooskõlastuse, saab taotleja tellida puurkaevu rajajatelt puurkaevu või -augu projekti, mis seejärel esitatakse läbi elektroonilise Ehitisregistri (www.ehr.ee) koos vormikohase ehitusloa taotlusega kohalikule omavalitsusele läbivaatamiseks. Elektroonilisel esitamisel saab lisada maksekorralduse teatise riigilõivu tasumise kohta vastavalt riigilõivuseaduse § 328 ja 329 riigilõivu (suuruses 30 eurot).
  NB! Palume riigilõiv kanda Rapla Vallavalitsusele: 
  Saaja: Rapla Vallavalitsus
  A/a: EE661010802000071007 SEB Pank AS
         EE662200221068430132 Swedbank AS
  Selgitusse märkida maaüksuse aadress ja märge, mille eest riigilõiv tasutakse (nt. riigilõiv … küla, ….. katastriüksuse puurkaevu ehitusloa eest). 
 • Omavalitsus edastab läbi Ehitisregistri puurkaevu projekti koos ehitusloa taotlusega Keskkonnaametile kooskõlastuse saamiseks. Kui Keskkonnaamet puurkaevu või -augu rajamise projekti ei kooskõlasta, keeldub kohalik omavalitsus ehitusloa väljastamisest.
 • Kui Keskkonnaamet kooskõlastab puurkaevu projekti, väljastab kohalik omavalitsus ehitusloa puurkaevu rajamiseks (ehitusloaga saab tutvuda 
  ehitisregistris).
 • Puurkaevu või -auku kavandav isik tellib puurkaevu või -augu puurimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult puurkaevu või –augu rajamistööd. Puurimistööde ajal peab puurkaevu või -auku puuriv isik täitma puurimispäevikut ning pärast puurkaevu või -augu proovipumpamist korraldab puurkaevu või -augu puurinud isik veeproovide võtmise, mida teeb proovivõtja atesteerimistunnistust omav isik. 
 • Puurkaevu või -augu puurinud isik on kohustatud pärast puurkaevu või –augu rajamist täitma puurimispäeviku andmete alusel puurkaevu või -augu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi ja esitama selle Keskkonnaametile elektroonilisel teel, elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu rajamise lõpetamisest alates. Taotleja saab  puurkaevu parameetritega ning vee kvaliteediga tutvuda Keskkonnaregistris.
 • Kui kasutusele võetakse puurauk või selline puurkaev, mille ehitusprojektikohane tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab vähem kui 50 inimest, esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele läbi Ehitisregistri portaali (www.ehr.ee) kasutusteatis koos selle juurde kuuluvate ehitusseadustiku § 127 lõikes 3 nimetatud dokumentide või informatsiooniga (keskkonnaregistri väljavõte või viide keskkonnaregistris olevatele puurkaevu või -augu andmetele; omanikujärelevalve tegija nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed; puurkaevu või -augu hooldusjuhend, teostusjoonis).
 • Kui kasutusele võetakse puurkaev, mille ehitusprojektikohane tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab rohkem kui 50 inimest siis tuleb taotleda  vee erikastusluba Keskkonnaametist.

Ehitusloa ja ehitusprojekti dokumentatsioon ning kasutusloa ja kasutusteatise dokumentatsioon tuleb esitada digiallkirjastatult riiklikus ehitisregistris.