PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

► Riigilõivu info

Korraldatud projekteerimistingimuste avatud menetlused alates 2016. aastast

► Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki esitatud ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

Rapla Vallavalitsus menetleb Väljataguse külas Postiõue maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0386) projekteerimistingimustega olemasoleva üksikelamu (ehitisregistri kood 109022932) laiendamiseks üle 33% selle esialgsest mahust ehitusõiguse andmist. Tegemist on üldplaneeringujärgse tiheasustusalaga, kus hoone suuremahuline laiendamine kvalifitseerub detailplaneeringukohustuslikuks. Sobitumise korral üldplaneeringu tingimustega on vallavalitsusel õigus ehitusõigus anda...

Väljataguse küla, Postiõue projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsus menetleb Väljataguse külas Postiõue maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0386) projekteerimistingimustega olemasoleva üksikelamu (ehitisregistri kood 109022932)...

Autorevol OÜ ostis vallavara avalikult enampakkumiselt Purila külas Teeääre maaüksuse (katastritunnus 66801:001:0529) eesmärgiga laiendada ettevõtte Härgla tee 4 maaüksusel olevat tootmisala klienditeeninduse ala võrra. Klienditeeninduse alale on kavandatud multśi ladustamise piirkond, u 100 m ²   varikatus pakendatud kaubale, u 80 m ²  kontor-näidistesaal ja parkla. Samuti plaanitakse rajada uus otsepääs avalikult kasutatavale 6690236 Purila-Härgla teele. Teeääre maaüksus...

Purila küla, Teeääre projekteerimistingimuste avatud menetlus

Autorevol OÜ ostis vallavara avalikult enampakkumiselt Purila külas Teeääre maaüksuse (katastritunnus 66801:001:0529) eesmärgiga laiendada ettevõtte Härgla tee 4 maaüksusel olevat tootmisala...

Rapla Vallavalitsus kaalub Rapla lasteaed Päkapikk laienduse ja tugiteenuste keskuse teenindamiseks vajalike rajatiste kavandamiseks anda Rapla linnas Metsapargi (katastritunnus 67001:008:0059) ja Metsapargi tn 1 (katastritunnus 67001:008:0058) maaüksustele projekteerimistingimustega parkla ja lasteaia väliala ehitusõigus. Üldplaneeringu kohaselt on haljasala ja parkmetsa ja ühiskondlike hoonete juhtotstarbega maa-ala konkreetne maakasutus mõeldud määrata detailplaneeringuga. Lasteaed...

Rapla linn, Metsapargi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsus kaalub Rapla lasteaed Päkapikk laienduse ja tugiteenuste keskuse teenindamiseks vajalike rajatiste kavandamiseks anda Rapla linnas Metsapargi (katastritunnus 67001:008:0059)...

Rapla vallale esitati taotlus Jõetaguse tee 6 maaüksusele ligipääsu asukoha muutmiseks, hoone asukoha muutmiseks ja ehitusaluse pinna suurendamiseks. Maaüksusele kehtib Rapla Vallavolikogu 26. aprilli 2007 otsusega nr 36 kehtestatud Jõetaguse MÜ detailplaneering (viide avab detailplaneeringu planeeringute andmekogus). Taotluse täpsustamisel ilmnes, et hoone asukoha muutmiseks vajadus puudub ning ehitusaluse pinna suurendamist ei võimalda ehitusseadustik, mistõttu taotlusest...

Sulupere küla, Jõetaguse tee 6 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati taotlus Jõetaguse tee 6 maaüksusele ligipääsu asukoha muutmiseks, hoone asukoha muutmiseks ja ehitusaluse pinna suurendamiseks. Maaüksusele kehtib Rapla Vallavolikogu...

Rapla vallale esitati taotlus püstitada projekteerimistingimuste alusel üksikelamu Rapla linnas Veetorni tn 10 maaüksusele (katastritunnus 67001:005:0015). Maaüksusel olev elamu on plaanis lammutada ja uus elamu kavandada krundi idaossa. Rapla linnas on loakohustusliku hoone ehitusõiguse andmiseks üldjuhul vajalik detailplaneeringu koostamine. Kohalikul omavalitsusel on õigus planeeringumenetlus asendada projekteerimistingimuste menetlusega kui kavandatav tegevus sobitub väljakujunenud...

Rapla linn, Veetorni tn 10 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati taotlus püstitada projekteerimistingimuste alusel üksikelamu Rapla linnas Veetorni tn 10 maaüksusele (katastritunnus 67001:005:0015). Maaüksusel olev elamu on plaanis...

Rapla vallale esitati taotlus üksikelamu püstitamiseks Pirgu külas Suve tee 9 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:0843). Taotluse kohaselt on kavas püstitada u 150 m² hoonealuse pinnaga kahekorruseline üksikelamu kõrgusega kuni 8 m ja u 50 m² hoonealuse pinnaga abihoone. Pirgu suvilapiirkond on Juuru valla üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustusega ala, kus vallavalitsus saab planeerimisseaduse kohaselt kaaluda ühe loakohustusliku hoone ehitusõiguse andmist...

Pirgu küla, Suve tee 9 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati taotlus üksikelamu püstitamiseks Pirgu külas Suve tee 9 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:0843). Taotluse kohaselt on kavas püstitada u 150 m² hoonealuse pinnaga...

Rapla vallale esitati taotlus Iira külas Talli maaüksusele (katastritunnus 66902:001:0251) maneeži kavandamiseks. Taotluse kohaselt on eesmärk püstitada PVC hall mõõtudega 26 x 61 m, kõrgusega 5 m. Tegemist on detailplaneeringu koostamise kohustusega alaga, mistõttu ehitusõiguse andmiseks kaalutakse planeerimisseaduse § 125 lõike 5 rakendamist ja detailplaneeringu asendamist projekteerimistingimuste menetlusega. Avatud menetluse läbiviimine on sellisel juhul kohustuslik. Eelnõu...

Iira, Talli projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati taotlus Iira külas Talli maaüksusele (katastritunnus 66902:001:0251) maneeži kavandamiseks. Taotluse kohaselt on eesmärk püstitada PVC hall mõõtudega 26 x 61 m, kõrgusega 5...

Rapla vallale esitati 8. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga suurendada Uuskülas Risti tn 5 krundil (katastritunnus 66904:001:0222) detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses. Maaüksuse ehitusõiguse määrab Rapla Vallavolikogu 26. juuni 2008 otsusega nr 41 kehtestatud Koguduse detailplaneering  (viide avab planeeringu materjalid planeeringute andmekogus). Ehitusseadustiku kohaselt antakse hoonestusala väheses ulatuses laiendamiseks...

Uuskülas Risti tn 5 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati 8. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga suurendada Uuskülas Risti tn 5 krundil (katastritunnus 66904:001:0222) detailplaneeringuga määratud...

Stipend Real Estate OÜ esitas 16. mail 2023 projekteerimistingimuste taotluse eesmärgiga kavandada Rapla linnas Koidu tn 22a maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0740, tootmismaa 100%, pindala 11 396 m²) u 500 m² hoonealuse pinnaga tootmis- ja laohoone kõrgusega u 5,5 m. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna juhtotstarve tootmismaa. Linnas on ehitusloakohustusliku hoone kavandamine detailplaneeringukohustuslik. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib...

Rapla linn, Koidu tn 22a projekteerimistingimuste avatud menetlus

Stipend Real Estate OÜ esitas 16. mail 2023 projekteerimistingimuste taotluse eesmärgiga kavandada Rapla linnas Koidu tn 22a maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0740, tootmismaa 100%,...