PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

► Riigilõivu info

► Avatud menetluses antud projekteerimistingimused alates 2016. aastast

► Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki esitatud ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

Rapla Vallavalitsusele esitati 16. novembril 2023 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga püstitada Kabala külas Koikse tee 47 // Tooma maaüksuse (katastritunnus 65401:002:1110, maatulundusmaa 100%, pindala 2,20 ha) jagamise tulemusel moodustatavale krundile üksikelamu ehitisealuse pinnaga u 200 m². Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringut koostamata püstitada olemasoleva hoonestuse vahele jääval kinnisasjal...

Kabala külas Tooma projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 16. novembril 2023 projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga püstitada Kabala külas Koikse tee 47 // Tooma maaüksuse (katastritunnus 65401:002:1110,...

1. novembril 2023 esitatud projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse täpsustada hoone ehituslikke tingimusi ja liikluskorralduse põhimõtteid. Taotleja on teinud ettepaneku püstitada detailplaneeringuga kavandatud tulekindla (TP1) hoone asemel tuldtakistav (TP2), mida praegu kehtivad nõuded võimaldavad. Juurdepääs krundile on plaanitud täiendavalt rajada ka Suve tänavalt. Muus osas jäävad kehtima Rapla Vallavolikogu 25.08.2011 otsusega nr 80  kehtestatud Põhjakeskuse...

Uuskülas Risti tn 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

1. novembril 2023 esitatud projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse täpsustada hoone ehituslikke tingimusi ja liikluskorralduse põhimõtteid. Taotleja on teinud ettepaneku püstitada...

Väljataguse külas Vanakubja tee 8 maaüksusele kavatsetakse püstitada ehitusloakohustuslik abihoone ning laiendada varikatuse võrra olemasolevat abihoonet. Uue ehitusloakohustusliku abihoone püstitamine on detailplaneeringukohustuslik. Kuna piirkonna iseloom on välja kujunenud ning uusehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt, kaalutakse ehitusõiguse andmist projekteerimistingimustega. Projekteerimistingimuste menetlusega asendatakse detailplaneeringu menetlus, kuna kõik eeldused vähem...

Väljataguse külas Vanakubja tee 8 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Väljataguse külas Vanakubja tee 8 maaüksusele kavatsetakse püstitada ehitusloakohustuslik abihoone ning laiendada varikatuse võrra olemasolevat abihoonet. Uue ehitusloakohustusliku abihoone...

Rapla linnas Koidu tn 3 maaüksusel (katastritunnus 67001:007:0007) asuva kuur-garaaži (registrikood 109015820) suuremahulise laiendamise võimaldamiseks kaalutakse projekteerimistingimuste andmist. Hoone põhjustab Viljandi mnt 32 ja Viljandi mnt 34 maaüksustele tuleohutuskuja ulatuses kitsenduse. Sademeveed on plaanitud abihoone katuselt kokku koguda ja immutada Koidu tn 3 krundil. Teade avatud menetluse kohta avaldati valla infolehe "Rapla Teataja" maikuu numbris. 6. juulil 2023 toimus...

Rapla linn, Koidu tn 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla linnas Koidu tn 3 maaüksusel (katastritunnus 67001:007:0007) asuva kuur-garaaži (registrikood 109015820) suuremahulise laiendamise võimaldamiseks kaalutakse projekteerimistingimuste...

Sulupere külas asuval Käbi tee 4 maaüksusel (katastritunnus 66904:003:0175) kehtib Rapla Vallavolikogu 23.11.2006 otsusega nr 70 kehtestatud Kalda kinnistu detailplaneering  (viide avab planeeringu materjalid valla veebilehel). Rapla vallale esitati projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga täpsustada kavandatavate ehitiste arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi. Detailplaneeringu kohaselt on elamu põhimahu katusekaldeks sätestatud 45 ja väiksematel osadel 25 kraadi,...

Sulupere külas Käbi tee 4 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Sulupere külas asuval Käbi tee 4 maaüksusel (katastritunnus 66904:003:0175) kehtib Rapla Vallavolikogu 23.11.2006 otsusega nr 70 kehtestatud Kalda kinnistu detailplaneering  (viide...

Rapla Vallavalitsuse 24. augusti 2015 korraldusega nr 363 määrati Kodila külas Bussi tn 2 maaüksusele (katastritunnus  66901:003:0078) projekteerimistingimused üksikelamu, selle teenindamiseks vajaliku hoone ning teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks. Üksikelamu kavandati olemasoleva tootmishoone ümberehitamisena ja täiendava hoone ehitusõigus anti detailplaneeringu koostamise kohustusega alale planeerimisseaduse § 125 lõike 5 erandi alusel. Projekteerimistingimused...

Kodila külas Bussi tn 2 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsuse 24. augusti 2015 korraldusega nr 363 määrati Kodila külas Bussi tn 2 maaüksusele (katastritunnus  66901:003:0078) projekteerimistingimused üksikelamu, selle...

Rapla vallale esitati taotlus täpsustada Rapla Vallavolikogu 30. märtsi 2006 otsusega nr 28 kehtestatud " Valtu ja Tiigi, Karjalauda, AS Phoenix, Põllutööriistade kuuri ja Masinahoiuplatsi kinnistute ning nendega piirneva maa-ala detailplaneeringut " Pargi põik 2 (detailplaneeringus krunt pos 16), Pargi tn 2a (pos 13) ja Pargi tn 2b (pos 14) maaüksuste osas. Taotluse eesmärk on kolme krundi kasutamine ehitusliku kompleksi püstitamiseks. Detailplaneeringuga on kruntidele pos 13 ja 14...

Valtu küla, Pargi põik 2, Pargi tn 2a ja 2b projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati taotlus täpsustada Rapla Vallavolikogu 30. märtsi 2006 otsusega nr 28 kehtestatud " Valtu ja Tiigi, Karjalauda, AS Phoenix, Põllutööriistade kuuri ja Masinahoiuplatsi...

Rapla Vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga kavandada Sulupere külas Nurga maaüksuse (katastritunnus 66904:003:0271) põhjaossa täiendav üksikelamu ja kaks teatisekohustuslikku abihoonet. Taotluse kohaselt on plaanitud iseseisva üksikelamut teenindava krundi moodustamine ja maaüksusele juurdepääsu ehitamine Käbi teelt. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse juhtotstarve osaliselt pere- ja ridaelamumaa ja osaliselt kaitsev (säilitatav) metsamaa....

Sulupere külas Nurga maaüksuse projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga kavandada Sulupere külas Nurga maaüksuse (katastritunnus 66904:003:0271) põhjaossa täiendav üksikelamu ja kaks...

Stipend Real Estate OÜ esitas 16. mail 2023 projekteerimistingimuste taotluse eesmärgiga kavandada Rapla linnas Koidu tn 22a maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0740, tootmismaa 100%, pindala 11 396 m²) u 500 m² hoonealuse pinnaga tootmis- ja laohoone kõrgusega u 5,5 m. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna juhtotstarve tootmismaa. Linnas on ehitusloakohustusliku hoone kavandamine detailplaneeringukohustuslik. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib...

Rapla linn, Koidu tn 22a projekteerimistingimuste avatud menetlus

Stipend Real Estate OÜ esitas 16. mail 2023 projekteerimistingimuste taotluse eesmärgiga kavandada Rapla linnas Koidu tn 22a maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0740, tootmismaa 100%,...