PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

► Avatud menetluses antud projekteerimistingimused alates 2016. aastast

► Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki esitatud ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

Rapla Vallavalitsusele esitati 06.09.2022 taotlus Rapla linnas Savi tn 3 maaüksusel (katastritunnus 66801:001:0942) paikneva elamu (ehitisregistri kood 109016804) ümberehitamiseks ja laiendamiseks. Taotluse kohaselt kavandatakse katust tõsta u 1,5 m, et sinna ehitada 2 kuni 4 katusekorterit. Hoonesse kokku kavandatakse u 10 üürikorterit ja korterite jaoks mõeldakse krundile ehitada ka maapealne panipaik. Planeerimisseaduse kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades...

Rapla linnas Savi tn 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 06.09.2022 taotlus Rapla linnas Savi tn 3 maaüksusel (katastritunnus 66801:001:0942) paikneva elamu (ehitisregistri kood 109016804) ümberehitamiseks ja...

Rapla Vallavalitsusele esitati 21.08.2022 taotlus Valtu külas Juliuse tn 4 maaüksusel (katastritunnus 66904:002:0340) paikneva suvila (ehitisregistri kood 109014343) ümberehitamiseks ja laiendamiseks üle 33% esialgu kavandatud mahust. Eesmärk on suvila ehitada ümber üksikelamuks. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt paikneb Juliuse tn 4 maaüksus tiheasustusega alal, kus on detailplaneeringu koostamise kohustus. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus...

Valtu külas Juliuse tn 4 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 21.08.2022 taotlus Valtu külas Juliuse tn 4 maaüksusel (katastritunnus 66904:002:0340) paikneva suvila (ehitisregistri kood 109014343) ümberehitamiseks ja...

Rapla Vallavalitsusele esitati 22.08.2022 taotlus Kodila külas Palamulla tee 22 maaüksusele (katastritunnus 66901:003:0058) kasvuhoone kavandamiseks. Taotluse kohaselt on kasvuhoone pindala u 215 m², kõrgus 3 m ning kunstvalgust ei kasutata, kuna tegevust kavandatakse ajavahemikus märtsist juunini. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist detailplaneeringu koostamise kohustusega alaga. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada...

Kodila külas Palamulla tee 22 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 22.08.2022 taotlus Kodila külas Palamulla tee 22 maaüksusele (katastritunnus 66901:003:0058) kasvuhoone kavandamiseks. Taotluse kohaselt on kasvuhoone pindala u...

Rapla Vallavalitsusele esitati 02.08.2022 taotlus Juuru alevikus Side tänaval asuvate garaažide laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust. Laiendamise eesmärk on lisada hoonetele viilkatus. Hoone koosneb mitmest eri maaüksustel paiknevast osast. Vajalik on kõigi hoone osade käsitlemine ehitusprojektiga. Juuru valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist detailplaneeringu koostamise kohustusega alaga. Hoone laiendamine üle 33% esialgsest mahust on ka planeerimisseaduse kohaselt alevikes...

Juuru alevikus Side tänava garaažide ümberehitus ja laiendamine

Rapla Vallavalitsusele esitati 02.08.2022 taotlus Juuru alevikus Side tänaval asuvate garaažide laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust. Laiendamise eesmärk on lisada hoonetele viilkatus. Hoone...

Rapla Vallavalitsusele esitati 15.08.2022 taotlus Purila külas Härgla tee 6 maaüksusel (katastritunnus 66903:002:0114) paikneva remonditöökoja (ehitisregistri kood 109023650) ümberehitamiseks ja laiendamiseks kuni 33% esialgsest mahust. Taotluse kohaselt kavandatakse hoonesse toiduainetetööstusele ja pesumajadele mõeldud pesuainete tootmist. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt paikneb Härgla tee 6 maaüksus tiheasustusega alal, kus on detailplaneeringu koostamise kohustus....

Purila külas Härgla tee 6 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla Vallavalitsusele esitati 15.08.2022 taotlus Purila külas Härgla tee 6 maaüksusel (katastritunnus 66903:002:0114) paikneva remonditöökoja (ehitisregistri kood 109023650) ümberehitamiseks ja...