PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

► Avatud menetluses antud projekteerimistingimused alates 2016. aastast

► Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki esitatud ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

SW Energia OÜ kavandab Alu aleviku  kaugküttetorustiku täiemahulist rekonstrueerimist. Taotluse kohaselt projekteeritakse uus terastorustik 100% maa-aluseks, kaotatakse kõik transiitsed kulgemised ja samuti kaotatakse õhus olevad soojustrassid. Ümberehituseks esitatakse taotlus Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Projekteerimine võib alata järgmisel talvel ning rekonstrueerimine 2 aasta jooksul. Kaugküttetorustiku ümberehitamine Alu alevikus on avaliku huvi objekt, mistõttu...

Kaugküttetrasside uuendamine Alu alevikus

SW Energia OÜ kavandab Alu aleviku  kaugküttetorustiku täiemahulist rekonstrueerimist. Taotluse kohaselt projekteeritakse uus terastorustik 100% maa-aluseks, kaotatakse kõik transiitsed ...

Rapla vallale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus päikesejaama ehitusõiguse andmiseks Rapla linnas Tallinna mnt 46b maaüksusele. Rimi toidupoe parklasse soovitakse paigaldada päikesepaneelidega autovarjualused ja lisada ka elektriautode laadimispunktid. Päikeseenergeetika arendamiseks on suur avalik huvi, mistõttu ehitusõiguse andmiseks korraldatakse avatud menetlus. Arvamusi ja ettepanekuid oodatakse kuni 28. maini 2023. ►  Taotlus ►  Eelnõu ...

Rapla Rimi kaupluse päikesejaam

Rapla vallale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus päikesejaama ehitusõiguse andmiseks Rapla linnas Tallinna mnt 46b maaüksusele. Rimi toidupoe parklasse soovitakse paigaldada...

Rapla vallale esitati projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga suurendada Uuskülas Kasetuka tn 4 maaüksusel (katastritunnus 66904:001:0260) kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala. Kehtib Rapla Vallavolikogu 26.03.2009 otsusega nr 21 kehtestatud Uuskülas asuvate Koguduse ja Saula kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendatakse 10% ulatuses ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 alusel vastavalt lisatud asendiplaanile. Hoonestusala...

Uuskülas Kasetuka tn 4 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rapla vallale esitati projekteerimistingimuste taotlus eesmärgiga suurendada Uuskülas Kasetuka tn 4 maaüksusel (katastritunnus 66904:001:0260) kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala....

Algatatud on projekteerimistingimuste avatud menetlus üksikelamu ehitusõiguse andmiseks Rapla linnas Lasteaia tn 2 maaüksusel (67001:003:0640). Eelnõu avalik väljapanek korraldatakse Rapla valla ametlikul veebilehel 26. aprillist kuni 28. maini 2023 . Teade avaldatakse valla infolehe "Rapla Teataja" 12. mai 2023 numbris. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna maakasutuse juhtotstarve pere- ja ridaelamumaa. Linnas on ehitusloakohustusliku hoone kavandamine...

Rapla linn, Lasteaia tn 2 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Algatatud on projekteerimistingimuste avatud menetlus üksikelamu ehitusõiguse andmiseks Rapla linnas Lasteaia tn 2 maaüksusel (67001:003:0640). Eelnõu avalik väljapanek korraldatakse Rapla valla...

Oola külas Merepõhja maaüksusele (katastritunnus 66903:003:1512) esitati üksikelamu püstitamise taotlus. Maaüksus jääb rohelise võrgustiku alale, kus majapidamiste omavaheline kaugus peab üldjuhul olema vähemalt 400 m. Väljakujunenud asustus on tihedam. Uue hoone asukohavalikul jäetakse võimalikult lai rohelise võrgustiku koridor puutumata ning hoone paigutatakse selliselt, et asustuse mõju rohelisele võrgustikule oleks minimaalne. Häiringu allikana käsitletakse Kivimäe ja Merepõhja...

Oola küla, Merepõhja projekteerimistingimuste avatud menetlus

Oola külas Merepõhja maaüksusele (katastritunnus 66903:003:1512) esitati üksikelamu püstitamise taotlus. Maaüksus jääb rohelise võrgustiku alale, kus majapidamiste omavaheline kaugus peab...